Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1631-14-7999-91r

Peter Jan Herman van Heijst draacht erffelijck oppe etc. ten behoeve van Anneken weduwe wijlen Jan Daniels van Beurden, een huijs met hoff gronde ende erffenisse daeraen soo groot ende cleijn tzelve gelegen is binnen dese prochie van Tilborch ter plaetsen gelegen de Hasselt, aldaer tusschen erffenisse die voors. weduwe met haere kinderen oost ende noortwaerts, westecant den selve Peteren, streckende voorts met den anderen eijnde aende gemeijne straete zuijtwaerts ut dicebat, los ende vrij, dempto, de laste des coopers de sheere schouwe te onderhouden naer behooren, warandiam, met verthijden ende dit vercoopen etc. promittens etc. actum den vijffden april 1631, scabini Willem Gerrits et Gilse.

In de marge: de weduwe mette ... dese ... aen Robert Jan Willem Meeuss promittens etc. actum xix? januarij 1632 scabini Gilse et ... De selven Robert geeft dit wederomme over aen Laureijs Peeter van Doremalen gelovende etc. promittens etc. actum ... 1632.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832