Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1631-14-7999-91v

Peeter Willem Hendricx ende Jan Gijsberts Geeritss momboir ende toesiender der onmondighe kinderen wijlen Cornelis Gijsberts Geerits, de welcken inder voors. qualiteijt erffelijck opdragen overgeven Jan Cornelis Gijben ende Ariaen gebroederen kinderen mundich wesende des voors. Cornelis Gijsberts ende alnoch Gijsbert Cornelis Gijben ten behoeve van Goijaert Jan Goijart zekere huijs met gronde erffen ende toebehoiren soo groot ende cleijn tselve gelegen is binnen dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijtende Hasselt inde Langstraet tuschen erffenisse aldaer Goijaert Jan Goijart ... noortwarts de gemeijne straet, Jan Cornelis Gijben ende Huijbert den Beer westwaerts Theunis Peter Michiels suijdecant, ut dicebant, warandiam (te waren), dempto dat den cooper hier vuijt jaerlijcx sal moeten gelden erffchijns van thien ... eenen gulden braspenninck te betalen aen Luijcas van Amerzoijen op St Denijsdach sonder meer ende dit vercoopen ... verthijdene ... behoudelijck oijck dat de weduwe des voors. wijlen Cornelis Gijsberts Geerits sal blijven behouden de wooning met de camer met vier roijen hoff daeraen liggende alles inder vuegen ende manieren de coopscedulle daeraff zijnde etc. actum desen x aprilis 1631, scabini ... et Gilse.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832