Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-151r

Adriaen Hendrick Denijs heeft wettelijck opgedragen ten behoeve Jan Jan Adriaen van Beurden, zekere acker groot omtrent acht loopensaet, nochtans etc. ter plaetsen geheijten de Hasselt tusschen erffenisse aldaer, Adriaen Jan Adriaens noortwaerts, Gerrits Anthonis van Beurden suijtwaerts, Gerit Janss vande Loo westwaerts streckende met den anderen eijnde aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden) los ende vrij, legitime etc. (heeft wettelijk etc.) warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercoopen etc. met affgaen ende verthijen, ende ... hier inne besprocken, dat den vercooper sal genijeten de helft pacht vanden geheele acker die verscheijnen sal inde oigstmaent van jaere xvi eenendertich, actum desen xxviii januarij 1632, scabini Heijst en Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832