Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-159v

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat op huijden dato deser voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle zijn gecomen ende gecompareert Ariaen Goijaert Peeters ende Peeter Goijaert Peeters gebroederen zoonen wijlen Goijaert Peeter Geerits ter eenre, Ariaen Jan Goijaerts met Goijaert sijnen broeder soonen van Jan Goijaert Peeters verweckt bij Maria Ariaen Lenaerts, ende Peeter Willems Veramelfort ende Goijaert ende Jan de broeders voor hun selven ter andere sijden, Theunis Sijmon Peeter Janss als man ende momboir van Maria dochtere wijlen Willem Janss Veramelvoirt ende Jenneken de sustere daervoore sij broeders hun sterck ende fort waeren maeckende ter andere zijde, die welcke naer voorgaende lotinghe onder de anderen gedaen hebben aengegaen een scheijdinghe ende deijlinghe inder vuegen ende manieren hiernaer volgende te weten Ariaen Goijaert Peeters metten kinderen Willem Jans Veramelvoort sullen hebben ende erffelijcken besitten, een stuck erffen groot omtrent vijffdalf loopensaet nochtans soo groot etc. ter plaetsen gelegen aende Hasselt Teedenbraeck, tusschen erffenisse aldaer westwaers de kijnderen Adriaen Fiers, noortwaerts Ariaen Jan Ariaens van Beurden met meer andere, Adriaen Geerit Vrancken met Geerit Janss vande Loo oostwaerts waerover dese erffenisse moet wegen over de wech Jan Denijs de Beer tot der gemeijn stegen toe vuijt streckende voorts tot de gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden) los ende vrij, behoudelijck s'heeren waterlaet ende schauwe tonderhouden,

Hiertegens soo sal Peeter Goijaert Peeters hebben ende erffelijck besitten, sekere stuck erffe groot omtrent twee loopensaet nochtans etc. ter plaetsen geheijten inden Boeckhamel, tusschen erffenisse aldaer Adriaen Jan Goijaerts oostezijde, Janneken weduwe Adriaen Peeter Janss met de kijnderen westeneijnde, Lenaert Nijss noordewaerts, Jan Cornelis van Gorp zuijdewaerts, los ende vrij,

Adriaen Jan Goijaerts ende Goijaert gebroederen sullen hebben hiertegens ende besitten, een stuck erffe een loopensaet off daeromtrent, nochtans etc. ter plaetsen geheijten inde Vlaschstraet tusschen erffenisse aldaer noortwaerts den eerw: heere abt van Tongerloo, Ariaen Laureijs suijdecant, Jan Geerit Peeters westwaerts, streckende voorts oostwaerts aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden) etc. los ende vrij, denselven alnoch een stuck beempde de helff van vierdalff loopensaet, nochtans in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aen Jacobs Hoeck tusschen erffenisse Geeriden ende Jannen gebroederen noorde waerts, Jan Cornelis van Gorp zuijtwaerts, comende oostwaerts aende Leije, streckende voorts westwaerts aende Lantscheijdinghe gelijck sij seijden, ende verclaerden los ende vrij, behoudelijck s'heeren schauwe aen beijde eijnde ende Lantscheijdinghe te onderhouden ende sal desen cavel tot hem hebben tzestich gulden vuijten gelt gelde gereet gelt, ende hebben dese deijlluijden, deen op den anderen volcomentlijck verteghen met affgaen als recht is, gelovende deen den anderen hiertegens noijnt te doen ofte comen in eenigher manieren ende alles pro ut in forma, actum desen v februarij 1632 scabini Berijs et Heijst.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832