Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-176r

Compareerden voor ons schepenen hier ondergenoempt, Ariaen Goijaert Peeterssoon voor zijn selven, ende Peter Willem Janssen, Goijaert ende Jan broeders ende Jenneken de sustere, mitsgaders Anthonis Sijmons als man ende momboir van Maijken sijne huijsvrouwe, dochter Willem Janssen Veramelvoirt, hun sterck maeckende ende daervoor instaende intgene naebeschreven, een stuck saijlants weij ende lande, groot int geheel vier loopensaeten ende sevenveertich roijen juster maete in dese prochie van Tilborch gelegen ter plaetsen geheijte aende Hasselt tusschen erffenisse aldaer Peterken de weduwe Adriaen Aerts Fiers westzijde, Adriaen Geerits Vrancken met Gerrit Janssen vande Loo met meer andere oostwaerts waerover deselve desen acker moeten wegen ende stegen met behemelde beesten, streckende voorts met de eene eijnde suijdwaerts, die welcke desen acker mede moeten onderhouden waterlaeten ende schouwe naer oude gewoonte ten laste vanden cooper, anders los ende vrij, hebben zij erffelijck opgedragen, overgegeven ende vercocht aen Ariaen Jan Ariaens ende Cornelis Cornelis van Gorp met affgaen ende verthijen, ende die vercoope altijt te houden voor goed vast ende van waerden op hen verbant van hunnen persoonen etc., ende alle commer etc. daer meer commende etc. actum desen xxviij februarij 1632.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832