Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-180r

Cornelis zone wijlen Adriaen Adriaen Somers naergelaeten weduwaer Marguerita sijnre huijsvrouwe dochter wijlen Peter Jan Adriaen Smolders die welcke zijn rechte van tochte in tgene hiernaer volgende is mits desen is affgaende voor hem selve, Jan Diericxsoon van Looij, met Geerit Adriaen Willemss sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over den kijnderen, Marten Dierick Martenss, daervoor zij hun waeren sterck maeckende ende die voors Geerit alnoch instaende hem sterck maeckende, voor Adriaenen, den soone Cornelis ende Marguerite voors, absent sijnde een stuck zaijlants anderhalff loopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans etc. ter plaetsen geheijten aent Craijven, aldaer tusschen erffenisse Peter Jacob Jan Sijmons d'een zijde ende tusschen erffenisse der weduwe metter kijnderen Jan Peeter Jacob Jan Sijmons dander zijde, ende oijck d'een eijnde streckende met den anderen eijnde opden waterlaet ut dicebant legitime etc. consensu et proclamationibus debitis (zoals zij zeiden hebben met vereiste toestemming en bekendmaking wettelijk etc.), Adriaenen sone Geerits Huijbert Danielss, als man ende momboir Marie zijnre huijsvrouwe, dochtere Cornelis ende Marguerite voors, met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk is) ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. dempto den waterlaet te moeten onderhouden naer oude gewoonte, ende is te weten, dat dit zaeijlants is vercocht voor de som van LXXIIII carolus guldens waer aff de ... gulden zijn beheert tot betalinghe van de schepene geloofte, die Jan Jan Geerits van Hilvarenbeecke ten laste van dese vercooperen op dese vercoopene goeden was hebbende, welcke beloofte was ..., alzoo dat dese vercoopere die selve nijet en .... als bij middele voirschreven, ende welcke geloofte Lenaert den soone Jan Janss voors alhier present sijnde, mits desen bekent te moeten casseren ende de resterende somme wesende achtentzestich gulden heeft die voorschreven Adriaen hier aff gedaen schepene gelofte sonder argelist datum viii martij 1632 scabini Berijs et Geerits alatum Peter Berijs.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832