Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-192v

Jooris Joost Jooris soone des voorschreven Jooris alzulcken gerechticheijt als hem Jooriss aengecomen, gedevolveert ende aengestorven is van weghen zijnder huijsvrouwe Ariaentje dochter wijlen Hendrick Denijs verweckt Dingna, tware in hooghe in drooghen, in harden in weecken, in leeghen in diepen neffens ... ofte tot wat plaetsen die gelegen zijn egeen daeraff vuitgesondert ofte gereserveert, ende namentlijck in zekere huijs hoff ende schuer mette erffenisse ende zijne toebehooren daeraene gelegen, groot omtrent drije loopensaet, een halff, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is binnen dese prochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt tusschen erffenisse aldaer Joost Ariaens ende Peeter Cornelis zuijdewaerts Jan Hendrick Denijs ende Anthonis Gerritss westeneijnde, streckende voorts metten noorde eijnde ende oosteneijnde neffens de gemeijn straete ut dicebant, los ende vrij, behoudelijck de commer ofde chijnsen daerop sijnde staende ofte daeroppe mochte comen mitzgaders sheere schouwen, waterlaeten ende alle gebuerlijcke lasten naer costhuijme ende ouder gewoonte te onderhouden, heeft hij Jooris voors. overgegeven Denijs Hendrick Denijs zijne swager met affgaen ende verthijdene, ende dit overgeven affgaen ende verthijdene als voorschreven is, altijt te houden voor goet vast ende van waerden sonder .. daertegens te doen ofte wille comme in eenigher manieren, behoudelijck dat alle de lasten als voors. is sullen staen op Denijs Hendricx voorscreven, renuntierende tot dijen eijnde tot behoeve des voors. Denijs van alle benefitien, ... etc. actum desen xvij april 1632, scabini Gilse et Berijs,

Hiertegens heeft den selven Denijs Hendrick Denijs aen Jooris Joost Jooris voors. over van gelijcken sijne gerechtigheijt hem aengecomen als hem met zijne sustere Ariaentje huijsvrouwe de voors. Joris is toecommende, ende namentlijck in sekere ackerlant groot omtrent vier loopensaet nochtans ter plaetse aende Hasselt voorscreven tusschen erffenisse aldaer Adriaen Jan Goijaerts oostwaerts de weduwe Ariaen Ariaens zuijdesijde Gerrits Willemss westenzijde, streckende voorts noordewaerts Goijaert Willemss ut dicebat, Item alnoch aenden selven Joris zekere stuck weijlants groot omtrent twee loopensaet, nochtans ter plaetsen ende in dese prochie van Tilborch voorscreven, tusschen erffenisse aldaer Willem Janss oostezijde, Gerrits Willemss zuijdsijde, Pauwels Janss westensijde, Aert Cornelis Meuss ende Willem Janss noordewaerts ut dicebant, los ende vrij, denselve Joris overgevende, gelovende etc. ende alle commer etc. actum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832