Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-7999-199r

Jan Ariaen Reijnen heeft bekent affgegaen te hebben zijne tochte die hij tot nu toe heeft beseten als weduwaer Jenneken Adam Cornelis Damen, in hoogen in drooghen in leegen in diepen in harden in weecken nijets vuijtgesondert neffens wijen of tot wat plaetsen gelegen mochte wesen etc. ende dat ten behoeve zijne ... selve met consent vande heere, ende dijenvolgende, soo heeft hij overgegeven zekere stuck ackerlandts in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aent Craijenven, tusschen erffenisse aldaer, deen zijde noordewaerts Jan Cornelis de Beer, Michiel Jan Michiel Denijs met meer andere ... vande erffenisse Joost Jan Snellen cum suis totter gemeijnder straete ut dicebat (zoals hij zeide), groot dese erffenisse vijff loopensaet achtentwintich roijen ende een halff los ende vrij, legitime (heeft wettelijk) etc. aen Jan Hendrick Denijs Wouters, met affgaen etc. ende dit vercoopen affgaen ende overgeven etc. promittens etc obligans, actum xxii maij 1632 scabini Gilse et Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832