Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-8000-39r

Jan Hendrick Denijs ende Jooris Joost Jooris, Joost Ariaen Jan Lemmens, Marten Peeter Cornelis ende Theunis Geerits Peeter Wijten gebroederen ende geswagers condividenten onder den anderen hebben aengegaen zekere erffdeijlinge inder vuege ende maniere hiernaer volgende, dats te weten in seeckere beempt groot omtrent twee bunder ofte sesthien loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn deselve gelegen is in dese prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijten inde Nijewe Velden, tusschen erffenisse aldaer Hendrick Peter Cornelis oostwaerts, een gemeijne dijck het zuijdeneijnde, Adriaen Cornelis Leenmans westzijde, streckende voorts metten noorden eijnde aende gemeijnte van Tilborch, ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,

Pieter Cornelis Emmen sal hebben twee loopensaet beempts groot omtrent twee loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn t'zelve gelegen is in dese voors. prochie ter plaetsen geheijten inde ... aldaer tusschen erffenisse zuijdwaerts de gemeijne Leije, Peeter Adriaen Goijaerts westwaerts Jan Lenaerts noordwaerts, streckende voorts met den anderen eijnde oostwaerts Reijnen Joosten?, los ende vrij, ut dicebat,

Denijs Hendrick Denijs, sal hebben ende erffelijck besitten zekere stuck beempde groot vierdalff loopensaet, nochtans soo groot t'zelve gelegen is in dese prochie van Tilborch voors. ter plaetse d'Achterste ..., aldaer tussche erffenisse Theunis Sijmons ende Peeter Willems zuijdewaerts, de erffgenaemen Daniel Adriaens westenzijde, streckende noort ende oost den ...sloot, ut dicebat los ende vrij, behoudelijck, dat den coopere jaerlijcx hier vuijt sal moeten gelden negen duijte chijns te betaelen op St. Stevens dach aende heere van Tilborch, sonder meer,

Adriaen Hendrick Denijs sal besitten ende ... behouden, zekeren beempt onbedeijlt gelegen inde Vier Bunderen alhier binnen de prochie van Tilborch ter plaetse alzoo geheijten, groot omtrent twee loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve aldaer gelegen is inden voors beempt, los ende vrij,

Adriaen Hendrick Denijs ende Peeter Cornelis Emmen, sullen tzame besitten ende erffelijck houden, zekere beempt geheijten de Meije onder Gilse gelegen, groot omtrent een halff bunder nochtans soo groot ende cleijn de selve aldaer gelegen is, behoudelijck soo lasthe die inde drije naest volgende jaere op dese beempt quam ... ende calangie van chijnsen, sullen zij daervoor moghen ... de somme van tachentich guldens eens, ende de voors. beempt ... laeten voege aende gemeijne erffgenaemen ende hebben op malcanderen verteghen met affgaen overgeven ende verthijdene gelijck naer rechte behoire ende costuijme is, ende dit etc. ende allen voordere commer etc. promittens, actum desen xi december 1632, Graeff et Geritss.

Theunis Gerit Peeter Wijten weije ende lande mitsgaders alle zijne gerechticheijt hem aangecomen ende op hem verstorven van wijlen Heijltjen zijne huijsvrouwe, dochtere Hendrick Denijs Wouters, tware in hooghe, in drooghen, in leeghe, in diepen, in harden, in weecken nijets vuijtgesondert, tusschen wijen off tot waer plaetsen tzelve gelegen is legitime, Jan Hendrick Denijs, met affgaen etc. ende dit vercoopen etc. ende alle commer etc. promittens, actum xi december 1632, scabini Graeff, behoudelijck een halff blanck chijns bijden cooper jaerlijcx te betaelen aende gezworens van Tilborch ende Goirle op St. Stevens dach, ende soo naermaels noch ... voordere chijns ofte laste hier op quaeme sullen de gemeijne erffgenaemen malcanderen helpen affdragen, actum deses xi december 1632, scabini Graeff et Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832