Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-8000-43r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergenoempt zijn gecomen ende gecompareert in hunne eijgene ende propre persoonen, Geeraert Cornelis Peeter Jan Reijnen, voor zijn selven, ende oijck voor zijne kijnderen, bij hem verweckt vuijt wijlen Marguerita Marten Peeters dochtere zijne wettighe huijsvrouwe was, Jan Wilhem Corneliss Jan Reijnen oijck voor zijn selven, mitsgaders oijck als man ende momboir Lijsken Jan Janss van Gorp, Anthonis Cornelis Jan Anthoniss Smolders als man ende momboir van Maria dochtere Gerrit Cornelis Jan Gijben, oijck voor zijn selven ter eenre, ende Jan Marten Peeter Vrancken als momboir des onmondich kijnts Peeter Merten Peeter Vrancken, ende Cornelis Peeter Meus weduwaer van Anna dochtere Cornelis Peeter Jan Reijnen voorde onmondighe kijnderen bij hem vuijt die voorscreven Anna verweckt ende alnoch daer beneffens geassisteert wesende bij authoristie vande heere schouteth alhier Mr. Herman de Roij, tot tgene naerbeschreve, met Peeter Huijbert Meuss, ende Anthonis Sijmons Peeter Jan Reijnen metten heere geordonneert inder qualiteijt als voorscreven is, ter andere zijden, hebben aengegaen zekere scheijdinghe ende deijlinghe, inder vuegen, ende manieren hiernaer volgende,

Dats te weten dat Anthonis Cornelis met de zijne met het onmondigh kijnt van Jan Peeter Marten sullen hebben het oudt huijs mette oude schuere met schop ende erffenisse daeraene ende daertoe behoirende, groot omtrent sestien d'alff loopensaeten, nochtans soo groot ende cleijn tselve gelegen is in dese prochie van Tilborch, ter plaetsen geheijten inde Postelstraat tusschen erffenisse aldaer, neffens Jan Peeter Jan Sijmons met de zijne oost ende oijck neffens Jan Peeter Jan Sijmons d'oude ende Michiel Jan Michielss, suijdewaerts, de kijnderen Peeter Peeterss ende Gerits Corneliss mitsgaders oijck westwaerts den selven Gaeraert Cornelis, streckende voorts noordewaerts aende gemeijne straete, ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij
Die selve alnoch twee loopensaet min anderhalff roije metter mate begrijpende in deser voorschreven prochie, ter plaetsen geheijten Int Quaetvelt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Meus met zijne kijnderen westwaerts, hoeffende noortwaerts opden gemeijnen waterlaet ende Jan Wilhem Cornelis oostwaerts, streckende voorts tot de gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck tonderhouden des heeren scouwe ende waterlaet naer ouders gewoonte te moeten onderhouden
Die selve alnoch, een derdendeel in zekere heijvelt, groot omtrent sesse loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is binnen deser voorscreven prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Achter het Craijven, tusschen erffenisse aldaer, Cornelis Peeter Meuss met zijne kijnderen oostwaerts, d'erffgenaemen Adriaen Geerit Meussoon zuijdewaerts, ende Jan Peeter Jan Sijmons d'oude met meer andere westwaerts, streckende voorts noortwaerts Joost Jan Snellen, ut dicebant (zoals zij zeiden) los ende vrij, behoudelijck alle gewoonelijcke ende gebuerlijcke lasten,
Die selve alnoch int geheel zekere beempt groot omtrent seven loopensaeten, nochtans etc. in dese parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten den Langen Beempt aldaer tusschen erffenisse, de weduwe Cornelis Adriaen Huijben oostwaerts, commende metten zuijdeneijnde aende Vaerstraet, ende d'erffgenaemen Cornelis Jan Anthonis westwaerts, streckende
voorts aenden loopenden stroom noordwaerts ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck hiervuijt te moeten betaelen de Gilse Bede, soo groot ende cleijn deselve mochte wesen ofte bevonden sal worden,
Die selve alnoch int geheel, een beemdeken groot omtrent een loopensaet, nochtans etc. binnen dese prochie voorscreven ter plaetsen geheijten de Hackelaers, tusschen erffenisse aldaer Geeraert Claes Hendricx noordewaerts ende Jan Merten Peeter Vrancken met meer andere oostwaerts ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij behoudelijck alle gebuerlijcke lasten,
Die selve alnoch de helft in een bunder lants binnen deser prochie van Tilborch voors ... soo groot ende cleijn tzelve gelegen is ter plaetsen geheijten inde Nijeuwe Velden, tusschen erffenisse aldaer Cornelis Peeter Meuss west, de gemeijne straete noordtwaerts, Peeter Adriaen Goijaerts oostezijde, streckende voorts metten anderen eijnde aenden gemeijnen dijck, los ende vrij gelijck zij seijden ende verclaerden, behoudelijck alle gebuerlijcke lasten naer ouder gewoonte,
Die selve alnoch int geheel, zekere heijbodem groot omtrent vierdalff loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve in deser prochie van Tilborch gelegen is ter plaetsen geheijten aenden Ouden Dreijboom tusschen erffenisse aldaer Adriaen Michiel Jan Denijs Meijnaerts oostwaerts, suijdewaerts eenen gemeijnen dijck, d'erffgenaemen van Wouter Beerthen westwaerts ende voorts noordenwaerts Peeter voors ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij
Den selven alnoch int geheel eenen heijbodem groot omtrent twee loopensaet nochtans etc. ter plaetsen geheijten onder Loon aende Runtwech tusschen zijne regenoten gelijck tzelve aldaer gelegen ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck daeruijt te moeten gelden een Negenmanneken chijns aenden heere van Loon op St. Martens dach jaerlijcx te betaelen sonder meer,

Hiertegens sal Geerit Cornelis Peeter Jan Reijnen met zijne onmondighe kijnderen hebben ende erffelijcken besitten, het nijewt huijs mette nijewe schuer daeraene ende toebehoirende groot omtrent sestien dalff loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Anthonis Cornelis cum suis oostwaerts, Jan Cornelis de Beer oijck mette zijne zuijdewaerts, streckende voorts west ende noort aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden) los ende vrij behoudelijck hier vuijt moet gelden eenen jaerlijcxen chijns genaempt gesworen chijns van een halff blanck op St. Stevens dach te betaelen sonder meer
Den selven alnoch zekere stuck erffe groot omtrent twee loopensaeten, nochtans etc. ter plaetsen geheijten het Craijvenbleck, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Meussoon suijdewaerts, Daniel Bastiaen Daniels westwaerts streckende voorts noort ende oost de gemeijn straete ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck
gebuerlijcke rechten van waterlaet ende schouwe naer ouder gewoonte te onderhouden, ut dicebant (zoals zij zeiden),
Den selven alnoch int geheel zekere heijveldeken groot omtrent anderhalff loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten het Cleijn Hoeffken aldaer tusschen erffenisse Jan Hendricxen Denijs oostwaerts, Michiel Jan Michielen zuijdewaerts, streckende voorts westwaerts aende gemeijnte, mitsgaders aenden noordencant d'erffgenaemen van Jan Peeter Jan Sijmons, ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,
Alnoch den selven, de helff van een bunder ... natuere tzelve gelegen is, tusschen erffenisse aldaer Cornelis Peeter Meussoon westwaerts mitsgaders oijck noortzijde ende voorts noort ende zuijden aende gemeijnte ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck de gebuerlijcke lasten als boven,
Den selven alnoch, de drije gedeelten in zekeren beempt groot omtrent een bunder int geheel nochtans etc ter plaetsen geheijten de Sprock tusschen erffenisse aldaer Jan Geerits zuijdewaerts, aende lantzijde westwaerts, Jan Willemss noordewaerts, streckende voorts metten noorden eijnde aende Leije, ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck hiervuijt te moeten gelden zekeren jaerlijcxe chijns van twee stuijvers twee oort aenden Heere van Tilborch op Sinte Stevens dach te betaelen sonder meer, soo zij verclaerden
Den selven alnoch int geheel zekere heijbodem gelegen inde Vossbergen, tusschen erffenisse Peeter Michielss oostwaerts, de zuijdezijde aende gemeijnte, d'erffgenaemen van Jan Herman den Haen westwaerts, streckende voorts noort waerts aende gemeijnte ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,

Hiertegens sal Cornelis Peeter Meuss met zijne onmondighe kijnderen, houden ende erffelijcken besitten zekere huijs metter erffenisse daeraene gelegen groot omtrent thien loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch, ter plaetsen geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Meus Joost Meus noortwaerts, den Heijlighen Geest van Tilborch oostwaerts, Jan Wilhem Cornelis zuijdwaerts streckende voorts west aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden) etc. los ende vrij, behoudelijck jaerlijcx hiervuijt te moeten gelden zekeren Hertogenchijns soo groot ende cleijn denselven bevonden sal worden,
Den selven alnoch een stuck erffen groot omtrent derdehalff loopensaeten, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is binnen deser prochie van Tilborch voors ter plaetsen geheijten het Heijvelt, aldaer tusschen erffenis Cornelis Jan Mutzaerts cum suis, oost ende zuijdwaerts, Jan Wilhem Cornelis westwaerts, ende Wouter Anthonis Berijs noortwaerts, los ende vrij, ut dicebant (zoals zij zeiden),
Den selven int geheel zekere weije groot omtrent twee loopensaeten, nochtans soo groot ende cleijn de selve gelegen is binnen deser voorschreven prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraete, aldaer tusschen erffenisse, Daniel Bastiaenss westwaerts Geerit Cornelis Peeters noordwaerts, streckende voorts oost ende zuijden neffens de gemeijne straet ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck gebuerlijcke rechte van waterlaeten ende sheeren schouwen te moeten onderhouden naer ouder gewoonte,
Den selven alnoch int geheel eene weije groot omtrent twee loopensaet ende sevenendertich roijen, nochtans etc. ter plaetsen geheijten het Quaetvelt aende Postelstraet, aldaer tusschen erffenisse west ende noort, eenen gemeijnen waterlaet, oostwaerts Anthonis Cornelis Anthonis, streckende voorts aende gemeijne straete zuijdewaerts ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij behoudelijck sheeren schouwen ende waterlaet ut supra (als boven),
Den selven alnoch het derde gedeelte inde hoeve genaempt groot omtrent twee loopensaet, nochtans soo groot ende cleijn tzelve stuck ter plaetsen voors geheijten teijnde het Craijven gelegen is, aldaer tusschen erffenisse, Jan Wilhem Cornelis oostwaerts, d'erffgenaemen Adriaen Geerit suijdewaerts, Anthonis Cornelis Jan Anthonis Anthonis Smolders westwaerts, ende Joost Jan Snellen noordewaerts ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,
Den selven alnoch int geheel sal hebben ende erffelijcken besitten het Cleijn Beemdeke gelegen aen het Reck groot omtrent vijffdalff loopensaet nochtans etc. binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsen voorschreven gelegen is, aldaer tusschen erffenisse Peeter Joosten cum suis suijwaerts Herman Jan Reijnen westwaerts, streckende voorts noortwaerts om aende gemeijne stroom ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,
Den selven int geheel zekere beempt onder Gilse aldaer ter plaetsen geheijten Int Gilse Broeck groot omtrent een halff bunder, nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is ter plaetsen geheijten den Grooten Hackelaer aldaer tusschen erffenisse Jan Marten Peeter Vrancken oostwaerts Cornelis Peeter Joosten cum suis suijdewaerts streckende voorts met de andere eijnde.... los ende vrij, behoudelijck de Gilse Bede bedraegende jaerlijcx acht d'alffen stuijvers sonder meer ut dicebant (zoals zij zeiden),
Den selven alnoch de helff in een bunder beempts alhier geheijten Inde Nijeuwe Velden, tusschen Cornelis Michiel Daniels aenden oostencandt, ende aenden gemeijnen dijck zuijdewaerts, den westencant neffens Peeter Adriaen Goijaerts, streckende voorts met den anderen eijnde aende gemeijnte ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,
Den selven alnoch zekeren bodem int geheel omtrent groot een bunder, nochtans soo groot ende cleijn den selve gelegen is onder Loon, aldaer ter plaetsen geheijten aende Baen, tusschen zijne regenoten aldaer, behoudelijck hiervuijt te moeten gelden tgene naermaels bevonde mochte worden waertoe wort gerefereert ende den deijlman daermede te vreden is ut dicebant (zoals zij zeiden)

Hiertegens soo sal Jan Wilhem Cornelis hebben ende erffelijcken besitten zekere schuere met twee schoppen daeraene gelegen binnen deser prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Stockhassel, ende daer beneffens zekere stuck erffen groot int geheel thien loopensaeten ofte daeromtrent, nochtans soo groot ende cleijn allen tzelve gelegen is, aldaer tussen erffenisse Cornelis Peeter Meuss noort den Heijlige Geest van Tilborch oostwaerts, Wouter Anthonis Berijs zuijdewaerts, streckende voorts deselve zijde de weduwe mette onmondighe kijnderen Adriaen Jan Cornelis Mutzaerts mitsgaders oijck Jan Wijten, ende voorts westwaerts aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij, behoudelijck hiervuijt te moeten gelden eenen jaerlijcxe chijns te betaelen aen Luijcas van Ammelvoort soo groot ende cleijn denselven bevonden sal worden te moeten betaelen op Sinte Denijs dach sonder meer,
Den selven alnoch int geheel zekere stuck erffene groot omtrent derdealff loopensaet nochtans soo groot ende cleijn tzelve binnen deser prochie van Tilborch gelegen is ter plaetsen aende Stockhasselt genaempt het Heijvelt, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Peeter Meuss oost Cornelis Jan Mutsaerts zuijdewaerts, Wouter Anthonis Berijs westwaerts ende van gelijcke oijck deselve zijde Jan Wijten mitsgaders oijck, den selven Wouter Anthonis Berijs noort met oijck de weduwe mette onmondighe kijnderen Adriaen Jan Cornelis Mutzaerts, los ende vrij ut dicebant (zoals zij zeiden),
Den selven alnoch een stuck erffe int geheel alhier binnen dese prochie van Tilborch voors groot omtrent vijff ende een halff loopensaet nochtans etc. ter plaetsen geheijten de Postelstraet, aldaer tusschen Anthonis Jan Cornelis westwaerts, aenden gemeijnen waterlaet noortwaerts Nicolaes Geerits Laureijs Eelkens oostwaerts ende voorts zuijdewaerts aende gemeijne straete ut dicebant (zoals zij zeiden), oijck los ende vrij,
Den selven alnoch een derdendeel inde Heijhoeve groot omtrent sesse loopensaet nochtans soo groot ende cleijn tzelve binnen dese prochie van Tilborch gelegen is, ter plaetsen voorschreven aldaer tusschen erffenisse, die kijnderen van Martina Corstiaens oostwaerts, d'erffgenaemen van Adriaen Geerits zuijdewaerts, Cornelis Peeter Meuss westwaerts, ende Joost Jan Snellen noordewaerts los ende vrij,
Den selven alnoch int geheel zeklere beempt groot omtrent een halff bunder ofte daer omtrent, nochtans soo groot etc. ter plaetsen geheijten ... aldaer tusschen erffenisse Adam Anthonis Pulskens zuijdewaerts, Adriaen Cornelis Jan Mutzaerts westwaerts, d'erffgenaemen Niclaes Anthonis van Beurden noortwaerts streckende voorts oostwaerts aenden gemeijnen stroom, ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij
Den selven alnoch zekere vierendeel in eenen beempt geheijten het Sprock groot omtrent een bunder in dese prochie van Tilborch, ... soo groot ende cleijn denselven aldaer ter plaetsen voorschreven gelegen is, aldaer tusschen erffenisse Geerits Cornelis Peeters zuijdewaerts aende Lantscheijdinghe westwaerts, Vraijs Jan Spijckers noordewaerts, streckende voorts met den anderen eijnde tot de stroom ut dicebant (zoals zij zeiden), oijck los ende vrij
Den selven alnoch de helff in zekere bunder beempt alhier oijck binnen Tilborch, ter plaetsen geheijten de Nijeuwe Velden aldaer tuisschen erffenisse Cornelis Michiels suijdewaerts, den Langen dijck westwaerts, Peeter Adriaen Goijaert Jan Reijnen noortwaerts, streckende voorts aende Tilborchse gemeijnte oostwaerts ut dicebant (zoals zij zeiden), los ende vrij,
Den selven alnoch een derdendeel in een loopensaet moer onder Loon aldaer ter plaetsen ende tusschen zijne regenoten gelijck het zelve aldaer gelegen is, ter plaetsen geheijten aent Loonsche ... groot omtrent een bunder nochtans soo groot ende cleijn denselven aldaer tusschen zijne regenoten voors. gelegen is,
Den selven alnoch zekere heijbodem ter plaetsen oijck onder Loon geheijten achter het ... groot omtrent een bunder, nochtans soo groot ende cleijn, den selven aldaer tusschen zijne regenoten gelegen is,

Het hout sal blijven op het goet welck dit te deele bevallen is aende Stockhassel ende in twee parceelen sal gedeijlt worden, te weten aen Jan Wilhem Cornelis ende Cornelis Peeter Meussoon met zijne onmondighe kijnderen, ijeder voor een helff, ende hebben dese deijlsluijden den eenen opden anderen verthegen met affgaen ende verthijdene, ende dit overgeven ende affgaen eene tot den anderen reciprockelijck behoeve altijt te houden voor goet vast ende van waerden, ende alle commer naermaels daer meer op commende dan voorscreven is altijt malcanderen aff te draegen daervoore een ijeder dese deijlsluijden hun aenpaert verbindende, ende ... hunne persoonen ende goederen hebbende ende te vercrijgene, dese deijlinghe altijt te houden als voors is ende alles ut mores est (zoals gebruikelijk is)
Het hout aende Postelstraet in vier parceelen te moeten deelen, behoudelijck tgene van te voorens gedeelt is,
Item het hout opde straet te moeten blijven staen, thien jaeren lanck, ende soo ijemande tzelve van doen hadde voor den voorscreven tijt, met malcanderen eerst ende voor al te ... ende accorderen,

Aldus gedaen desen vii e decembris xvi tweeendertig ende hebben hierover gestaen Corstiaen Anthonissoon van Baerdwijck et Jan Jan Berijs van Oirle.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832