Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-8000-53r

Jan soone Gerit Gerit Meussoon, daer moeder aff was Digna, dochter wijlen Adriaen Adriaenssoon van Osch, een stuck erve soo weije als saeijlandt liggende, vierdalff loopensaet off daerontrent begrijpende, nochtans alzoo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen den prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen Jan ende Gerit gebroederen soonen Adriaen Willem Goijaerts ende tusschen den gemeijnen ackerwegt d'ander zijde, streckende van erffenisse Gerit Adriaen Willemss voorschreven, totter gemeijnder straete,
Noch een stuck saeijlants twee loopensaet off daerontrent begrijpende, nochtans alzoo groot ende cleijn als het selve gelegen is binnen den prochie ende plaetsche voorschreven, aldaer tusschen erve Adriaen Adriaen Gerit Adriaens deen zijde streckende van erffenisse Jan Hendricx de Smit totter gemeijne straete,
Ende alnoch een stucxken saeijlants, een loopensaet off daerontrent begrijpende, nochtans etc. Tilborch ende ter plaetsche voorschreven, Peeter Jan Hermans van Heijst, ende Jan Willem Adriaen Goijaerts, d'een zijde, ende tusschen erffenise Jan Peter Hendricx d'andere zijde streckende van den erffenisse Peeter Michielssoon tot den ackerweg, ut dicebant legitime etc. Anthonis soone Cornelis Jan Anthonis Jan Adriaen Smolders, met affgaen etc. ende den vercoper etc. ende allen commer, vuijtgenomen dat den cooper hier vuijt sal moeten gelden jaerlijcx aenden erffgenaeme Wouter Wouter Beerthe in .... volgens den ... ende brieffen daeraff sijnde, ende noch een ... chijns s'jaerlijcx aende gesworenen binnen Tilborch te betalen, ende alle waterlaten te onderhouden naer oude gewoonte, ende sal den cooper alsdan den achterstelle van ... mudde rogge Lichtmisse xiii negenentwintich ende daer te vooren onbetaelt sijnde, ende de ... jaren sullen tsamen tot laste van den coopere .... , actum desen vii ... 1632, Gilse et Baerdwijck.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832