Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1632-14-8000-9r

Gijsbert Jan Hermans Cornelis van Heijst, de helft in vier loopensaet ofte daer omtrent onbegrepen de maten, hem te deel bevallen ende van zijn ouders hem aenbestorven ende op hem gedevolueert van weghe zijne ouders aende Hasselt in dese prochie van Tilborch beneffens mijnheere de schouteth deen zijde ende het een eijnde, ende Jan Daniels van Beurden dander zijde ende het een eijnde, los ende vrij met de gerechticheijt van den wech aldaer toebehorende transporteert, cedeert ende geeft over mits desen aen Peter Jan Hermans zijnen broeder met alle de gerechticheijt voors. promittens, actum desen vxii julij 1632, scabini Graeff en Gerritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832