Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1633-14-8000-127r

Jan Denijs Peeter Daniels, alle zijne gerechticheijt in huijs hoff schop metten erffenisse daertoecommende ende daertoebehoirende in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Postelstraet, twaere in hooghen in droogen, in leegen in diepen in harden in weeken nijet vuijtgesondert ofte gereserveert, tusschen wijen ofte tot wat plaetsen ende erffenisse tzelve gelegen waer, op hem verstorven ende gedevolueert bij doode zijne ouders, heeft hij wettelijcken ende gerechtelijcken overgegeven gecedeert ende getransporteert mits desen, Claes Geeritssen zijnen swager met affgaen ende verthijdene ende dat mits .. denselven aen hem Jan Denijs op te leggen ende betaelen de somme van seven hondert guldens capitaels metten intrest van dijen van tweeendertich guldens s'jaerlijcx te betaelen waervan d'eerste jaer sal commen te verschijnen in meij eerstcommende xvi vierendertich ende alzoo van jaere tot jaere, totte tijt toe die voorscreven Claes Geerits die voors capitael somme aen hem Jan Denijs voors sal hebben betaelt, promittens etc. obligans etc. datum xxviii novembris 1633 scabini Baertwijck et Geeritss.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832