Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1633-14-8000-71v

Jan Martens zoone van Marten Janssoon zijne gerechticheijt ende alle zijne actie ende gedeelte hem aengestorven ende gedevolueert bij wijlen zijne vaedere voors. in warme in drooge in leeghen in diepen in haerden en in waerden tusschen ... offe erffenisse tzelve gelegen waere binnen de prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt in huijs ende hoff aldaer met zijne toebehoiren ende erffenisse daeraene tusschen zijne reengenoten gelijck tzelve ter plaetsen voors. gelegen is, legitime Laureijs Marten Janssoon zijne broeder met affgaen etc. op hen verbanden van zijne Jans Martens persoon ende goederen, in amplissima forma, pro ut .... desen eersten meert 1633. Scabini Baerdwijck en ...

Gerrits Martens in de selve qualiteijt geeft over aen Denijs zijnen broeder zijn gerechte gedeelte hem aengecomen ... hun verstorven inder vuegen ende manieren hierboven verclaert, actum et scabini ut supra.
Zoeken in website: De Hasselt voor 1832