Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1633-14-8000-84r

Kennelijck zij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergenoempt op huijden dato deses zijn gecomen ende gecompareert in hunne eijgene ende propre persoonen, Jan Jan Daniels van Beurden ter eenre, ende Adriaen Goijaert Peeters getrouwt hebbende Maijken Jan Jan Daniels van Beurden verweckt vuijt Anna Cornelis Janss de Beer, die welcke naer voorgaende lotinghe onder hun beijden gedaen gelijck zij seijde ende verclaerde, hebben met malcanderen aengegaen eene vrindelijcke scheijdinghe ende deijlinghe in vuegen ende manieren hiernaervolgende, dat is te weten, dat Jan Jan Daniels van Beurden den swager sal hebben ende erffelijck besitten, sekere huijs met d'oude schuer ende schop metter erffenisse daeraene ende daertoe behoirende in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Hasselt groot omtrent thien dalffen loopensaet nochtans soo groot ende cleijn tselve aldaer gelegen is de gerechte helff daerinne aldaer tusschen erffenisse Adriaen Jan Goijaert Peeters den swager hiertegens affgedeijlt westensijde, ende noorden oijck den selven Willem Jan Peeter Goijaerts oostecant ende voorts streckende neffens de gemeijne straete los ende vrij, behoudelijck dat Jannen voors. hiervuijt jaerlijcx sal moeten gelden ende betaelen aende Tafele des Heijligen Geest tot Oisterwijck een halff mudde rogge, ende alnoch twee stuijvers chijns aenden heere van Tilborch jaerlijcx op St. Stevens dach te betaelen, met alnoch 1 ... sonder meer,

Hiertegens soo sal Adriaen Jan Goijaert Peeters besitten ende erffelijck behouden d'andere helff der voorschreven stede ende voor sijn deel hebben de camer die aent huijs staet daertegens gedeelt ende de nijewe schuer inder vuegen ende maete gelijck het selve affgepaelt is, hiervuijt sal den voorschreven Adriaen betaelen eenen braspenning chijns aenden heere van Tilborch op St. Stevens dach jaerlijcx te betaelen sonder meer, den selven alnoch een stuck lants groot omtrent vier loopensaet min een vierdevaet nochtans soo groot ende cleijn tzelve gelegen is in deser voors. prochie ter plaetsen gelegen inde Hasselt ackeren, aldaer tusschen erffenisse Jan den soone ende Peeter Jan Herman van Heijst met meer andere noordecant streckende voorts aen erffenisse Bartholomeus Janss oostwaerts, ende oijck zuijden met meer andere den selven Bartholomeus ende teijnden den Groene wech westwaerts, den selven alnoch zeker halff buinder beemt in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Hoensken Cuijl aldaer tusschen erffenisse Wilhem Cornelis Buermans oostwaerts ende zuijdewaerts mijn eerw: den Bisschop van 's-Hertogenbosch, Joost Peeters westezijde, ende voorts noordecant de lantscheijdinghe van Breda los ende vrij, behoudelijck hiervuijt te gelden eenen jaerlijcxen Bisschops chijns van twee blancken te betaelen des sondaechs naer Onser Lieve Vrouwe Lichtmisse dach sonder ijet meer,
ende hebben dese deijlluijden den eenen opde anderen verteghen met affgaen ende verthije ende dit affgaen ende vertijdene den eenen tot des andere behoeve, altijt te houden voor goet vast ende van waerde, ... sal Jan aen hem Adriaen moeten opleggen ende betaelen de somme van hondert veertich gulden aen hem Adriaen te betaelen tot Bamisse naest commende, ende sal de voors. Adriaen oijck hebben ende genijeten acht eijcken boomen die binne op d'erffen daer met noch eenen ... boom ende eenen willige met alnoch twelff eijckenboomen die staen inde straete ... die voors. erffen, ende alnoch sesse stijlen met het hout daertoe behoirende aldaer oijck gelegen, int water tegenover die voors. erffen over, actum desen xxiii aprilis 1633, scabini Graeff et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832