Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1633-14-8000-90v

Jacob Adriaen Verast als man ende momboir Marie zijne huijsvrouwe dochtere wijlen Jan Herman Corneliss van Heijst de jonghe, de helft in een stuck erffen tot weije liggende int geheel twee loopensaet ende drije vierdevaten oft daeromtrent mette maete begrijpende, nochtans soo groot ende cleijn tzelve onbedeijlt is liggende met Adriana onmondighe dochtere wijlen Jans voorscreven, binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer dit stuck erffen int geheel tusschen erffenisse de voors. Peter d'een zijde ende tusschen erffenisse Jan Hendricx Verwers den smit ende andere d'andere zijde, nochtans een waterlaet tusschen beijde loopende, streckende vande gemeijne mestwech noortwaerts totter erffenisse de voors. Peters oijck den waterlaet voors. zuijdwaerts tusschen beijde ut dicebat legitime etc. Peteren zoone wijlen Jan Hermans van Heijst voors. met affgaen etc. warandiam etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen den halve schouw vanden waterlaet voors. te moeten gedogen ende onderhouden naer oude gewoonte, datum den xiij april 1635, scabini Baerdwijck et Berijs van Oirle ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832