Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1633-14-8000-93v

Marten Peter Cornelis Mutzaerts zijn gerechte gedeelte in Hendrick Denijs stede hem Marten van wegen zijne huijsvrouwe Peterken Hendrick Denijs Wouters hem aengecomen ende op hem verstorven als man ende momboir Peterken voors. verweckt vuijt Digna, legitime Joost Adriaen Horevoorts Janss zijnen zwager met affgaen ende vertijdenne, warandiam, behoudelijck Joost tot zijnen laste hier vuijt sal moeten betaelen ende gelden nu tegenswoordigh eenen chijns van twee stuijvers jaerlijcx aen Luijcas van Ammerzooij op St. Denijs dach te betaelen, ende daerenboven alnoch negenhondert ende sevenentwintich carolus guldens eens aenden schouteth te betaelen, ende deaerenboven alnoch zekere permisse aende huijsvrouwe des voors. Marten .... sonder iets meer, ende dit overgeven ende affgaen etc. actum desen xxi maij 1633, scabini Baerdwijck et Gerrits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832