Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1634-14-8000-131v

Hesewich Janss weduwe wijlen Jan Peeter Jan Sijmons allen haere tocht die zij van weghe haere overlede man is besittende ende dat ten behoeve Peeter Janssen, Jan Janss, Jan Peter Jan Sijmons als momboir ende toesienders metten heere geordonneert over de onmondighe dochtere wijlen Jan Peter Jan Sijmons voors, daervoore zij instonde ende hun sterck maeckte ter eenre, Willem Janss Adriaen, Jan Adriaen Willemss, Jan Peeter Jan Sijmons, Anthonis Adam Pulskens met Peter Jan Peeters geordoneerde momboirs over de onmondighe kijndere Jan Adam Anthonis Pulskens respective genaempt Heijltgen, Cornelis ende Jenneke ... hiernaerbeschreven, heeft zij voor ons schepenen ondergenaempt gewillichlijcken affgegaen, tot tgene hiernaerbeschreven, dat is te weten, dat Adriaen Jan Adriaen Willems is te deele bevallen met Lijsbeth de dochtere ... Jan Adam Anthonis, de huijsinghe aende noorde zijde daerbij sal wesen den Heijacker waeraff die regenote sullen geschreven worden als het lant gemeten zal wesen soo zij seijden, Peeter Jan Peeters is te deele bevallen, met Jan Jan Peeters ende Willem Jan Peters de schuere met het schop, waerbij sal wesen den acker geheijten den Verloren Cost, ende voor hen affgaen desen tochte soo sal Heesken voors. in tochte besitten zekeren acker geheijten den Hooghen acker groot drije loopensaet ofte daeromtrent nochtans soo groot ende cleijn als denselven acker gelegen is in dese prochie van Tilborch tusschen zijne regenoten aldaer, item alnoch haere tochte in zeekeren beempt geheijten het Gilse Broeck groot omtrent een bunder, nochtans soo groot ende cleijn tzelve tusschen zijne regenoten aldaer bevonden sal werden noch tot haeren ... te hebben haer leeffdaghen lanck zekeren acker geheijten inde heije den Verloren Cost, met de helf van het schaerhout der selver twee ackers te moghen gebruijcken, ende zijn dese bovengenoemde deijlluijden tevreden dat Heesken hunne moeder, aen Lijsken hunne suster sal laeten een haijck? met een bedde naer hunne moeders doot actum ix januarij xvi ende vierendertich scabini Baerdwijck et Gerits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832