Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1634-14-8000-132r

Geraert Adriaen die Craijer alle zijne actie ende gerechticheijt op hem verstorven ende gedevolveert van wijlen zijnen vaeder Adriaen Geraert Maes Schenen ende zijne moeder Catharina dochtere Peeter Jacob Jan Sijmons, t waere in hoogen in droogen in leeghen in diepen, in harden in weecken, tusschen wijen ende erffenisse tzelve gelegen is in dese prochie van Tilborch, in huijs hoff schuer schop ende erffenisse dezelve gelegen aen het Craijenven tusschen zijne regenoten aldaer, legitime (heeft wettelijk) etc. Peeter Cornelis Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam (te waren) ende dit overgeven etc. promittens etc. actum desen xiii januarij 1634 Baerdwijck et Berijs.

Embrecht Adriaen Geraert Maes Sgenen den broeder heeft van gelijcke oijck alle zijne gerechticheijt in tgene hierboven genoempt ende aenden selven Embrecht ombedeijlt soo hij seijde legitime den voors Peeter Cornelis Jan Meuss, met affgaen etc. warandiam etc. actum et scabini ut supra.

Dijes moet Peeter betaelen aenden schouteth van Tilborch, de somme van drijhondert ende eenendertich guldens sonder eenighe cortinghe op hunnen voors gerechticheijt.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832