Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1634-14-8000-146r

Op huijden dato deser, soo sijn voor ons schepenen ondergenoempt, gecompareert in hunnen eijgene ende propre persoonen, Geraert Aert Craijers ende Adriaen Cornelis Gijben momboir ende toesiender metten heere geordonneert over het onmondich kijnt van wijlen Adriaen Marten Diericxen, genaemt Jenneken, welcke momboir ende toesiender hebben opgedraegen ende overgegeven Adriaen Geraert Huijben, het gedeijlte ende gerechticheijt het voors. onmondoch kijnt toecommende ende op t zelve gedevolueert bij Cornelis Soomers versterff, in seeckere stede mette erffenisse daer aen, int geheel vijff loopensaet ofte daeromtrent daeraen gelegen, nochtans soo groot ende cleijn tszelve binnen dese prochie van Tilborch gelegen is ter plaetschen geheijten het Craijenven aldaer tusschen zijne regenoten gelijck het zelve onbedeijlt is liggende, met affgaen ende vertijdene etc. ende dit overgeven etc. actum desen derden februarij xvi vierendertich, scabini Gilse et Gerrits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832