Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1634-14-8000-153v

Mechtelt dochtere Goijaert Jan Melis naergelaeten weduwe wijlen Jan Adriaen Damen geassisteert met Cornelis soone wijlen Jan Michiel Adams haeren tegenwoordigen man, die overzulcx intgene hiernaer volgende is consenteerde, Jan Cornelis ende Laureijs gebroederen, sonen wijlen Adriaen Adam Corneliss, alle voor hen selven ende tzamen erffgenaemen van wijlen Jan den soone Adriaen Adam Corneliss vs. een stuck zaeijlants vijff loopensaet acht ofte neghen roijen metter maete groot zijnde, geleghen binnen der parochie van Tilborch, ter plaetsen geheijten tusschen het Crijenven ende Postelstraet, aldaer tusschen die gemeijn straet d'een zijde, ende oijck die selve gemeijn straete dander zijde, ende oijck d'een eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Daniel Sebastiaen Danielssoon, ut dicebant legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Geriden zoone wijlen Cornelis Peeter Jan Reijnen, met affgaen etc. warandiam more solito, ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc., datum xxvi februarij xvi vierendertich scabini Graeff et Berijs

Die selve een stuck erffen tot weije liggende drije loopensaet min drije roijen, metter maete groot zijnde binnen der voors parochie van Tilborch ende ter voors plaetsen, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Geerit Huijbertssoon d'een zijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Anthonisse dander zijde, streckende vande gemeijne straete tot der erffenisse der kijnderen Jan Cornelis Cornelissen de Beer ut dicebent legitime Adriaen soone Daniel Sebastiaen Danielssoon, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die cooper hier vuijt sal gelden, eene stuijver ofte eenen halffen braspenninck chijns alsmen aenden heere van Tilborch s'jaerlijcx schuldich is te betaelen, datum et scabini ut supra,

Geerit Peeter Jan Reijnen promisit super se et bona (belooft op zich en zijn goederen) etc. de erfgenaemen Jan Adriaen Daemen soo elck daer inne gemechticht is, die somme van twee hondert achtien guldens achtien stuivers, te betaelen tot Lichtmisse anno xvi vijffendertich, met elcken gulden ten intreste derde halff oort, beloopende sesse guldens sestien stuijvers, gelovende etc. actum et scabini ut supra,

Die selve erffgenaemen, vuijtgenomen Mechtelt met haeren man, een huijs hoff schuer, turffschop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende, vier loopensaet ofte daeromtrent begrijpende, nochtans alzoo groot ende cleijn als tzelve gelegen is binnen der parochie van Tilborch ter plaetsen geheijten aende Postelstraet aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Denijs d'een zijde, ende tusschen erffenisse Jan Michiel Adams dander zijde, streckende van erffenisse Peeter Willem Janss Veramelvoort totte gemeijne straete ende noch een stuckxken erffen tot weije, een loopensaet ofte daeromtrent, begrijpende, nochtans etc. binnen der parochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse Jan Peter Jan Sijmons, d'een zijde, ende tusschen erffenisse Michiel Adriaen Peeter Mutzaerts dander zijde, streckende vander erffenisse Michiel Jan Michiel Jan Denijs Meijnaerts totte gemeijne strate, ut dicebant legitime etc. Cornelis soone Jan Michiel Adams als man ende momboir, Mechtelt zijne huijsvrouwe dochtere Goijaert Jan Melis tweede weduwe wijlen Jan Adriaen Damen, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercoopen etc. ende allen commer etc., vuijtgenomen dat die voors. Cornelis hiervuijt sal gelden, eenen stuijver chijns ofte soo veel min ofte meer, alsmen hiervuijt van rechts weghen schuldich is te betaelen aen Luijcas van Ammersoije erffgenaemen soonen ... ende daerenboven, dat die voors. Cornelis tot zijnen laste mits desen is nemende, alzulcken drije hondert ende vijftich carolus guldens, met een jaer interest van dijen die wijlen Jan Adriaen Damen van verscheijden persoonen inne zijnen leven heeft opgenomen, Item is oijck geconditioneert, dat Catharina weduwe wijlen Adriaen Damen, sal mogen blijven woonen inde camere, ende sal hebben sesse roijen hoffs, ende dat deselve oijck sal hebben plaetse om haere torff in het drooghe te leggen, soo langhe alst haer gelieft, mits betaelende daervoore alle jaere sesse guldens vijff stuijvers, datum et scabini ut supra Graeff et Berijs ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832