Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-193r

Compareerden voor ons schepenen van Tilborch ende Goirle de erffgenaemen van wijlen Cornelis Jan Anthonissoon ende wijlen Niclaesken dochtere ... zijne huijsvrouwe die welcke omme te voorcome allen twist ende tweedracht die naermaels onder den vrienden soude moge oprijsen ende worden gememoreert hebben aengegaen dese tegenwoordighe erffdeijlinghe inder vuege ... hiernaervolgende naer voorengaende lothinghe bij onse voors. schepenen in presentie gedaen ...

Cornelis Janssen vanden Mereberch sal hebben ende erffelijck besitten, het groot huijs mette oude schuere, paertstal mette oude schuere brouwhuijs ende alle de gereetschappen totter brouwerije behoirende metten aenstede ende cool hoff timmer groot drije loopensaet ende achtentwintich roijen gelegen in deser prochie van Tilborch, ter plaetse geheijten de Hasselt, tusschen erffenisse aldaer Jan Willem Adriaens met zijne kijnderen d'een zijde oostwaerts ende Goijaert Jan Goijaertss aende westzijde, streckende anden erffenisse Peeter Cornelis Matheusse totter gemeijnder Hasseltstraete, ende sal den voors. Cornelis van Merenberch aen het tweede loth in gelt moeten geven ende betaelen vier hondert guldens tot halff aprilis eerstcomende,
Actum november ... ende vier Scabini Graeff et Geritsse
Den selven alnoch een stuck ackerlants geheijten den Tijs acker groot een loopensaet ende ses roijen, tsamen groot vier loopensaeten drijentwintich roijen aldaer, ter plaetsen geheijten Stadtshoeve tusschen erffenisse Peeter Hendricxs van Asten aende noordezijde, dandere wesende het wederdeel vande Tijsacker hiertegens affgedeijlt, streckende vanden erffenisse der kijnderen Peeter Anthonis Cornelis Wouters totter erffenisse Aert Cornelis Jan Jan Meuss met meer andere actum et scabini ut supra,
Den selven alnoch een stuck ackerlants geheijten het Heijvelt wesende de gerechte hellicht, groot drije loopensaeten vijffendertich roijen oock in dese prochie van Tilborch, ter plaetsen geheijten achter de Hoeve, aldaer tusschen erffenisse wesende de weerdeel hiertegens affgedeijlt zuijden zijde, d'ander zijde comende aende gemeijnte, streckende vanden erffenisse Adriaen Jan Aertss totter erffenisse d'erfgenamen Jan Henric ...
Den selven alnoch een stuck ackerlants inder prochie voors. ter plaetsen geheijten den ... groot twee loopensaeten xv roijen tusschen erffenisse aldaer Jan Cornelis ... aende oostenzijde, dandere zijde aende gemeijne straete, streckende van den erffenisse den Eerwaerdighe heer Bisschop van s'Hertogenbosche totter gemeijnder straete, ut dicebat,
Den selven alnoch een stuck ackerlants genaempt Deijlpolder in dese prochie voors. groot veertich roijen, tusschen erffenisse aldaer de weduwe mette kijndere Mathijs Cornelis van Gorp aende zuijde zijde ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthoniss dander zijde, streckende vanden erffenisse Jan Denijs Huijbert Leijten totter gemeijnder straete,
Den selven noch een stuck beempts geheijten die Langbeemde gelegen onder Gilse vier loopensaeten oft daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als tzelve aldaer gelegen is tusschen erffenisse Adriaen Corstiaenssoon van Baerdwijck aende westezijde, ende tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthonisse metten onmondighen zoone Peeter Marten Peeter Vrancken dandere zijde, streckende voorts van Gilsen Dijck totten waterlaet genoempt die Leije,
Den selven d'een helff in een stuck erffenisse oijck in dese voors. prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Venne aldaer tusschen erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthoniss d'een zijde oostwaerts ende dander zijde wesende dander helff hiertegens affgedeijlt, streckende vanden erffenisse Adriaen Gerits Meeuss totten gemeijne stedeke, ut dicebat,
Ende daertoe alnoch aende selven een stuck heijbodem gelegen omtrent den Vosberch aenden Rantwech aldaer tusschen Denijs Jan Denijs Jan Denijs Hermans d'een zijde, ende tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beer aende oostezijde hoodende met beijden eijnden aende gemijnte van Tilborch, ut dicebat etc.
Waervuijt den deijlman dese ... te deele bevallen, zal gelden ende betaelen den naervolgende commer te weten aen Aulthaer van Onser Lievevrouwe inden kercke van Tilborch acht loopen rogge reducibel pachts, altijt jaerlijcx betaelt ... zijnde met twee gulden nochtans alles naer vuijtwijsen vande brieven daer aff zijnde,

Hiertegens soo sal Anthonis Cornelis Jan Anthonis hebben ende erffelijck besitten het huijs gestaen opde Cortestraet, eertijts toebehoird hebbende Adriaen Anthonisse Cornelis Wouters metten aenstede groot drije loopensaet achtenveertich roijen oijck in desen prochie van Tilborch, tusschen erffenisse Goijaert Jan Goijaerts aende oostezijde, de westezijde neffens erffenisse hier tegens affgedeijlt, streckende vander erffenisse Goijaerts voors. tot der gemijne straete vs.. ende moet dit loth ontfangen terstonts naer halff aprilis eerstcommende van het eerste loth vierhondert guldens promittens obligans etc. actum scabini ut supra,
Alnoch een stuck ackerlants geheijten den Cranenborch oijck in dese prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten Sterts Hoeve groot vier loopensaeten xvx roijen, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Adriaen Somers suijtwaerts, noorden zijde Cornelis Adriaen Fiers, streckende vander erffenisse Aert Cornelis Jan Meussoon met meer andere totter gemeijne straete ut dicebat, los ende vrij,
Noch den selve een stuck saijlants in deser voors prochie van Tilborgh gelegen, ter plaetsen voors. geheijten den Seger acker groot een loopensaet ende xxxi roijen aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Geeritss aende de zuijde zijde, ende dandere zijde Jan Hendrick Denijs ende Cornelis Corneliss de Beer, streckende vanden erffenisse Jan Jan Joosten totter gemeijne straete,
Den selven alnoch de helff in een stuck erffenisse geheijten het Heijvelt in deser prochie voors. gelegen achter de Hoeven, groot drije loopensaeten ende xxxv roijen, aldaer tusschen erffenisse hiervoorens te deele bevallen, d'een zijde noortwaerts, dandere zijde neffens de gemeijne straete, streckende vander erffenisse der erffgenaemen Jan Hendricxss totter erffenisse Adriaen Aert Jan Aertss.
Den selven alnoch een stuck erffenisse eertijts het out huijs daerop gestaen hebbende oijck binne deser prochie van Tilborch ter plaetsen geheijten de Cortestraete groot een loopensaet acht roijen, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Peeter Maes Geene westwaerts, ende dandere zijde hiernaer ten deele bevallen, streckende vander erffenisse Adriaen Cornelis de Beer totter gemeijne straete,
Den selve alnoch dander helff in het Venne hiervoorens tegens affgedeijlt d'een zijde, ende tusschen erffenisse der weduwe mette kijnderen Cornelis Anthonis Hermans met meer andere d'andere zijde, streckende vander erffenisse der erffgenaemen Adriaen Geerits Meeuss totter gemeijnde steechde.
Den selven alnoch een stuck beemden aenden Oude Dreijboom groot een halff bunder, nochtans alsoo groot ende cleijn als het selve aldaer gelegen is tusschen erffenisse Steven Hendrick Stevens erffgenaemen d'een zijde suijtwaerts ende dandere zijde ... noortwaerts, streckende vanden erffenisse Mr. Jans de Roij totten waterlaet geheijte de Leije,
Den selven alnoch een stuck beempts groot omtrent twee loopensaet metten ... daertoe behoirende gelegen inde Vier Bunder aldaer tusschen erffenisse der erffgenaemen Hendrick Denijs de Beer, d'een zijde westwaerts ende tusschen erffenisse Peeter Adriaen Goijaertss mette zijnen d'andere zijde, streckende vande Lantscheijding totten waterstroom,
Ende zal dit parceel hebben de eijcken boomen staende aende straet op het oude ... mette boomen staende t'eijnde den Baender, welcke boomen sullen moge blijven staen tot van huijden aff te rekenen vijffentwintich jaeren, waer naer die selve boome sullen ten simpele vemaenen moeten worden geruijmt ende het voorhooft .... voordts beplant te worden ... vandie perceelen van het oude huijs, ende sal vuijt dese deijlinge van het tweede loth ... den chijns van Luijcas Ammersoijen in ....

Hiertegens soo sullen hebben ende erffelijck besitten Denijs Hendrick Denijs met de onmondighe kijnderen, waervoore instaende ende hem sterck maecken Laureijs Spijckers ende Wilhem Jan Daniels als momboirs voor de voors. onmondighe kijnderen, een huijsken metter aenstede eertijts d'oude school groot metten gerechticheijt inden Tijs acker ses loopensaet veertich roijen aldaer tusschen erffenisse Jan Henricxs die Smit met zijne naerkijnderen ende der kijnderen Peeter Cornelis ..., d'een zijde westwaerts, ende tusschen erffenisse hiertegens affgedeijlt d'andere zijde ende oijck d'een eijnde, comende metten suijden eijnde aende gemeijne straetie, ende sal dit loth hebben de nijeuwe schuere staende aent groot huijs omme tusschen dit ende maije eerste ... te ruijmen ende moet de voors. loth ontfangen tot halff aprilis eerstcomende twee hondert ende vijfftich guldens,
Noch den selven een stuck ackerlandts geheijten Haerkens Heijken gelegen inde Corte Straete groot een loopensaet elff roijen aldaer tusschen erffenisse Jan Hendrick Denijs oistwaerts d'een zijde, ende tusschen erffenisse hiertegens affgedeijlt d'andere zijde, streckende vanden erffenisse Adriaen Cornelis de Beer tot de gemeijne straete,
Ende die selve alnoch een stuck ackerlants eensdeels weije groot vijff loopensaeten ende thien roijen geheijten die Lazerije, aldaer tusschen erffenisse Adriaen Cornelis de Beer d'een zijde, ende voorts rontsomme aen de gemeijnte van Tilborch,
Die selve alnoch een stuck erffenisse tot weije inde Corte Straete geheijten het Nijenvelt groot twee loopensaet ende xvi roijen tusschen erffenisse Cornelis Jan Peeter Maes Geene oistwaerts, ende voorts rontsomme aende gemeijn straete,
Die selve alnoch een stuck beemden geheijten Int Spruck groot omtrent een halff bunder, aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Geeritss westwaerts ende tusschen erffenisse Jan Jan Hermans met meer andere oostwaerts, streckende vande Lantscheijdinge totter gemeijne Leije,
Noch die selve een helff in een stuck beemde ombedeijlt tegens d'erffgenaemen Jan Peeters de Wijse, groot int geheel omtrent drije loopensaet nochtans soo groot ende cleijn tselve aldaer gelegen is, tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijaerts d'een zijde noortwaert, Jooris Joost Joris metten zijne d'ander zijde, streckende vande erffenisse Jan Peeter Michielss totten erffenisse ...,
De selve alnoch de helff van het Nijenvelt voor het ...ombedeijlt zijnde tegens die voors erffgenaemen, aldaer tusschen erffenisse der kijnderen ende erffgenaemen ... Jan Herman Cornelissoon d'een zijde ende erffenisse Adriaen Hendricx Sebastiaen met Niclaes zijnen broeder d'andere zijde, streckende vande Lange dijck totter gemijnte van Tilborch, ende sal dit leste loth ... een chijns staende te betaelen aenden heer van Tilborch.

Ende hebben dese deijlluijden d'een den andere, gelooff op het verbant van henne persoone ende goederen hebbende aende vercrijgende, hoedanich die mochten wesen hier ofte tot wat plaetsen die selve ... ofte bevonden mochten worden geene daervan gereserveert, d'een den anderen daeraff te waeren, ende allen lasten daerop comende malcanderen te helpen draegen, alles sonder argelist actum den xxii december 1635.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832