Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-252r

Jan sone wijlen Dirck Martenssoon, ende Gerit sone wijlen Aert Adriaen Willemssoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender, over Jenneken onmondige dochtere wijlen Adriaen Marten Dirxss verweckt bij Barbara dochtere wijlen Aert Adriaen Willemssoon voor dewelcke dieselve met consent van den heere instonden ende gelooffden mitsdesen een stuck saijlants een lopensaet ende derdalff roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn, als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch, ter plaetschen geheijten aen het Creijven aldaer tusschen erffenisse der weduwe metten kijnderen Daniel Joachim Danielss, deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Gerit Huijben dander sijde, streckende vander erffenisse Daniel Bastiaen Danielss totter gemeijnder strate, Alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck, naer drie sondaegse proclamatien ende met consent als voor vercocht overgegeven ende opgedragen, Adriaenen sone Gerit Huijbert Danielssoon met affgaen ende vertijen, als dat gewoonlijck ende recht is, ende hebben gelooft die voorschreven momboir ende toesiender onder t verbant des voors Jennekens goeden, dit stuck erven te waren, als men los ende vrij erven schuldich is te waren, ende dit vercopen, overgeven opdragen affgaen ende vertijen, altijt vast ende stentich te houden, ende inder qualiteijt als voor te doen houden, sonder ennich wederseggen, ende allen commer of calangie, daer op comende, altemael aff te doen denselven, vuijtgenomen dat die voors coper hier vuijt sal betalen het capitael van vijffentwintich carolus guldens eens aende provisoren der Tafele des Heijligen Geest binnen Tilborch te voldoen waer van den intereste tot laste des copers sal lopen ... Lichtmisse inne desen jaer duijsent ses hondert ende vijff en dertich, sonder argelist, datum et scabinij ut supra (den lesten meije 1635 scabinij Graeff et Oeckel).

Dieselve inder qualiteijt als voor, een stuxken erven tot weije liggende, dertich roijen of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen het Creijven, aldaer tuschen erffenisse Adriaen Gerit Huijben, aen beijde de sijden aenliggende, streckende vander erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels totter gemeijnder strate, Alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck met consent vanden heere, ende naer drie sondaeghse proclamatien vercocht overgegeven ende opgedragen, Joachim sone Daniel Sebastiaen Danielss met afgaen etc. et promiserunt tutoris super bona impuberum warandiam more solito (en hebben de voogden geloofd op de goederen van de minderjarigen te waren zoals gebruikelijk), ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de copere sal onderhouden des heere schauwaterlaeten naer oude gewoonte, sonder argelist, datum et scabinij ut supra (den lesten meije 1635 scabinij Graeff et Oeckel).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832