Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-287r

Peter sone wijlen Jan Peter Sijmons een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is binnen der parochie van Tilborch, ter plaetschen geheijten aen t'Creijven aldaer tusschen erffenisse Adriaen Gerit Huijbertssoon deen sijde, ende tusschen erffenisse Adriaen Jan Adriaen Willems dander sijde, streckende van seeckeren waterlaet, die oock tusschen dit stuck saijlants is doorlopende, totter erffenisse des vs Adriaen Jan Adriaen Willems, ut dicebat legitime (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc., Adriaenen sone Jan Adriaen Willemssoon voorschreven met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen den waterlaet te onderhouden naer oude gewoonte datum ut supra (vi octrobris 1635) scabini Gilse et Geritss.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832