Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-295r

Goijart sone wijlen Willem Janss Vermee een stuck erven tot weije liggende een lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aent Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Geritssoon Creijer met meer andere deen sijde ende tusschen erffenisse Daniel Gerit Huijbertssoon dander sijde, streckende vander erffenisse Jan Willemssoon van Buel totter erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthoniss ut dicebat legitimme (zoals hij zeide heeft wettelijk) etc. Jannen sone Gerit Huijbert Danielssoon met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat die copere hier vuijt sal gelden ii st chijns jaerlijx aenden gesworens binnen Tilborch te betalen staende ende alnoch jaerlijx aen Gerit Huijbert Danielss soo lange hij inder menscheijt wesen sal vi st, naer doot van welck Geriden dese vi st sullen comen te cesseren, doot ende te niet sijn, datum xxvii octobris 1635 scabini Graeff et Oeckel.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832