Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-321v

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor schepenen onderges. inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Jan sone wijlen Hendrick Verwers, naergelaten weduwaer wijlen Maria sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Adriaen Steven Scheijven ter eenre ende Hendrick ende Elias sonen Jans ende wijlen Maria voors. Joachim sone Daniel Sebastiaen Danielss, als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouwe, dochter Jans ende wijlen Maria voors. soo voor hen selven, als mede hen sterck maeckende voor Pauwels Peter Cornelisse sijne swager, ende Jan sone wijlen Jan Claess als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe oock dochter Jans ende wijlen Maria voors. ter andere sijde, ende hebben bekent bekennen ende mitsdesen vande erfflijcke goeden mits d'afflijvicheijt vande voors. Maria vervallen ende waerinne de voors. Jannen Hendrick Verwers deen hellicht vande tochte is toecomende, een erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende maniere hiernaerbeschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal die voors. Jan Hendrick Verwers voor sijne portie, ten recht van tochte hebben, houden ende erffelijck besitten, een huijs, hoff, mette gerechte hellicht der aenstede aen dat huijs liggende een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Hermans van Heijst deen sijde, ende tusschen erffenisse de andere deijlluijden ... oock de gerechte hellicht in dese aenstede dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peter Hendrix, mette voors. van Heijst totten gemeijnder strate, alnoch een stuck saijlants 2 lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse deser deijlluijden hiertegens gedeijlt deen sijde ende tusschen een ...pat, geheijten de Creijvensche pat dander sijde, streckende van seeckere meswech aldaer totter erffenisse Jan Geritss Creijers, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de weduwe Cornelis Peter Michielss deen sijde, ende tusschen erffenisse deser deijlluijden, wesende oock de gerechte hellicht hiertegens gedeijlt dander sijde, streckende van seeckere wech aldaer totter erffenisse der kijnderen Marten Jan Martens, ende alnoch het sesde paert in een stuck beemde iij buender of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Gilse ter plaetsche inde Tengieters, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Gerit Meuss deen sijde, ende tusschen erffenisse ..., streckende vande erffenisse Sijmon Peter Janss tot ...,

Ende hiertegens sullen de voors. kijnderen ... Jans Hendrick Verwers voor hunne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten, een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Michielss deen sijde, ende tussen erffenisse hem Jannen Hendrick Verwers hier vorens aengedeijlt dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peter Hendricx totter gemeijne Hasseltschestrate, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tusschen erffenisse de voors. Jan Hendrick Verwers hiertegens gedeijlt deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Gielen dander sijde, streckende van seeckere pat geheijten de Creijvensche pat totter erffenisse Jan Geritss Creijer, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. Jan Hendrick Verwers hiertegens gedeijlt deen sijde, ende tusschen erffenisse Peter Peter Michielss dander sijde, streckende van seeckere wech aldaer totter erffenisse de kijnderen de voors. Jan Jan Martens, ende alnoch het sesde paert in een stuck beemde drie buender of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Gilse inde Tengieters, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen Adriaen Gerit Meuss deen sijde, ende tusschen erffenisse ..., streckende vande erffenisse Sijmon Peter Janss tot ...,

Alsoo sij seijden, ende hebben de voors. comparanten hieroppe deens tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen, met overgeven etc. gelovende etc. vertijden etc. ende alle commer etc., vuijtgenomen dat die voors. Jan ierst ... vuijt sijne ... gelden aen Joost Gijsmars van Hedickhuijsen, een hellicht in een mudde roggh sjaerlijx in ...., alnoch aende H: Geest binnen Tilborch iij lopen roggh sjaerlijx, alnoch ij lopen roggh aen St. Catarina aultaer vande kercke van Tilborch, alnoch ij ... gewinchijns aende heere van Tilborch sjaerlijx op St. Stevens dach te betalen, ende alnoch ... aen Peter Jan Mutsarts sjaerlijx op St. Thomas dach te betalen, waertegens de voors. andere deijlluijden vuijt henne gedeelte sullen gelden, ende ... de hellicht in ... mudde roggh aen Joost Gijsmaers sjaerlijx te betalen, item is geconditioneert, dat de kijnderen, sullen nogh hebben ende genieten, het oost van seeckere goudenlunck? boom, staende opde erffenisse de voors. Jan Hendrick Verwers hier vorens toegedeijlt, ende de welcke dieselve Jan is besittende ende alnoch dat Jan Jan Claess voors. sal mogen affhouden seeckere ...boom staende oock op de voors. erffenisse opde slootrant, ...., Item alsoo de voors. Jan Hendrick ... sijne leste houwelijck heeft gecocht met het gelt van sijne huijsvrouw een beemdeke gelegen onder Gilse bijde Lantscheijding groot drie lopensaet oft daeromtrent, consenterende? de voors. sijne kijnderen, dat den selve, daermede sal mogen doen of gaen, vrij en ..., ende dat sij daernaer... noch commer sullen betalen, mits ... mits desen ende voors. Jannen henne vader, ende naer doode ... aen sijn naerkijnt verweckt bij sijne voors. leste huijsvrouwe, datum iij aprilis 1635, scabini et allatum ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832