Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1635-14-8000-322v

Joachim Daniel Sebastiaen Daniels als man ende momboir Heilwich sijne huijsvrouwe, dochter Jan Hendrick Verwers verweckt bij Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Adriaen Steven Scheijven twee vijffde gedeelte in alle ende iegelijcke de erffelijcke goeden naer doode ... voors. Maria, op hem ende Jannen Peter Corneliss sijne swager vande welcke dieselve Joachim tselve in uijtcoop vercregen hadde, vervallen, twaere in hoogh, in drogh in diepen in leege, in harden in weecken, egeene daeraff vuijtgescheijden, ut dicebat legitime et hereditarie vendidit et supperavit (heeft wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Jannen soone wijlen Jan Claess sijne swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan hiervuijt sal gelden twee vijfde gedeelte van een halff mudde roggh sjaerlijx aen Joost Gijsmaers van Hedichuijsen te betalen, datum allatum et scabini ut supra (iij aprilis 1635).

Hendrick ende Elias gebroederen sonen Jan Hendrick Verwers daer moeder aff was Maria dochter Adriaen Steven Scheijven, twee vijffde gedeelte, in een schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche aende Hasselt aldaer tusschen erffenisse Peter Peter Michielss deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Hendrick Verwers voors. henne vader dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Peter Hendrix totter gemeijnde strate, alnoch twee vijfde gedeelte in een sesde paert onbedeijlt in een stuck beemde, drie buender of daeromtrent int geheel begrijpende nochtans, binnen de prochie van Gilse, ter plaetsche geheijten inde Tengieters, aldaer tusschen erffenisse de kijnderen, Adriaen Gerit Meuss deen sijde ende tusschen erffenisse ..., streckende vande erffenisse Sijmon Peter Janss tot ..., ut dicebat legitime etc. Jannen soone wijlen Jan Claess sijne swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de voors. Jan hiervuijt sal gelden twee vijfde gedeelte, in een halff mudde roggh sjaerlijx aen Joost Gijsmaers van Hedichuijsen te betalen, datum allatum et scabini ut supra (iij aprilis 1635).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832