Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1636-14-8001-2v

Kennelijck sij eenen jegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven in propre personen sijn gecomen ende gecompareert Jan ende Peter gebroederen sonen wijlen Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen daer moeder aff was Margriete dochter wijlen Marten Peter Vrancken, sijnde die voors Peter noch minderjarich, ende daeromme geassisteert, met Anthonis Jan Lambertssoon, ende Jannen Willem Cornelissoon, als tot deser alleenlijck sijne geordonneerde momboir ende toesiender die welcke hebben bekent bekennende mits desen, vanden erffelijcken goeden naer doode des voorschreven wijlen Gerits ende Margriete respective hunnen vader ende moeder op hun vervallen ende gesuccedeert, eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits der welcker soo sal die voorschreven Jan voor sijne portie hebben houden, ende erffelijck besitten een huijs hoff, metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is, ende affgepaelt is binnen der prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijten aende Postelstraet aldaer tuschen erffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthonissoon met sijnen swager deen sijde, ende tuschen erffenisse den vs Peters sijns broeders hiertegens mits desen affgedeijlt dander sijde, streckende vander gemeijnder strate, totter erffenisse desselfs Peter oock hier tegens gedeijlt, alnoch een stuck saijlants ses lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve oock gelegen ende affgepaelt is, binnen der prochie ende plaetse voors, aldaer tuschen erffenisse Peters sijn broeders, hiertegens mits desen affgedeijlt deen sijde, ende tuschen erffenisse der kijnderen Jan Cornelissoon de Beer met Adriaen Jan Adriaens dander sijde, ende oock dieselve kijnderen deen eijnde, hodende metten anderen eijnde opde gemeijne strate, Alnoch een stuxken erve eertijts tot heije gelegen hebbende, anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen der prochie ende plaetse voors aldaer tuschen erffenisse Michiel Jan Michiel Meijnaerts deen sijde, ende tuschen erffenisse Cornelis Peter Meuss dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Hendrick Denis, totter erffenisse Aert Cornelis Jan Meussoon, welck stuck erve wech sal hebben vande strate aff over derve Jan Geritss die men noemt Creijer, ende erffenisse de vs Giel Jan Gielen met behemelde ende gewaerde beesten, gelijck sulx tot noch toe geschiet is ende alnoch een stuck saijlants twee lopensaet ofte daeromtrent etc. nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse vs aldaer tuschen erffenisse Peters sijns broeders wesende de gerechte hellicht hiertegens gedeijlt deen sijde, ende tuschen de gemeijnt aldaer dander sijde, ende oock aen beijde deijnden aenliggende, Alsoo sij seijden ende hebben die voorschreven Peter met sijnen momboir ende toesiender hier oppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen sone wijlen Gerits ende Margriete voorgenoemde, met overgeven ende affgaen, in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voorschreven Peter geassisteert als voor onder tverbant van sijne persoon,ende allen sijne goeden hebbende ende vercrijgende dit vertijden, overgeven, affgaen, ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden, ende in sijnen name te doen houden sonder ennich wederseggen, ende allen commer of calangie daeroppe comende altemael aff te doen, uijtgenomen dat die voors Jan vuijt tvoorschreven huijs metter erffenisse sal gelden vi penningen chijns sjaerlijx aende gesworens binnen Tilborch te betalen staende, ende voorts alle schauwen, ende waterlaten, wegen ende stegen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten te gedogen, ende te onderhouden naer ouder gewoonte, welverstaende of men met wegen van rechte ..., vuijten gedeelte meer te ..., dat sij deijlluijden sulx malcanderen sullen helpen affdragen, welck sij gelooft hebben onder tverbant als voor alsoo te volbrengen, sonder argelist datum xv januarij 1636 scabijni

Hiertegens soo sal die vs Peter den sone wijlen Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen geassisteert als voor, voor sijne portie hebben, houden ende erffelijck besitten, een schuer schop metten gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende derdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot ende cleijn, als deselve gestaen, gelegen ende affgepaelt is, binnen der prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Postelstraet aldaer tuschen erffenisse Jans sijns broeders, wesende de gerechte hellicht, hiertegens mits desen gedeijlt ende affgepaelt deen sijde, ende tuschen de gemeijne strate dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Gerits hiernaer volgende,
Alnoch een stuck saijlants, vijftalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen ende affgepaelt is binnen de prochie ende plaetse voors aldaer tuschen derffenisse Anthonis Cornelis Jan Anthonissoon met meer anderen deen sijde, ende tuschen derffenisse Jans sijns broeders hiertegens affgedeijlt dander sijde, streckende vande erffenisse des vs Anthonis totter gemeijnder strate,
Alnoch een stuck erve tot weije liggende anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gelegen is, binnen der prochie ende plaetse vs, aldaer tuschen de gemeijne strate deen sijde ende oock deen eijnde, ende tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels dander sijde, hodende metten anderen eijnde op erffenisse Cornelis Peter Meuss,
Alnoch een stuxken saijlants anderhalff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tuschen erffenisse der kijnderen Jan Adam Anthonis Pulskens met meer anderen deen sijde, ende tuschen erffenisse Michiel Jan Michiel Meijnaerts dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Hendrick Dennissoon totter gemeijnte van Tilborch ende Goirle,
Ende alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie ende plaetse voorschreven, aldaer tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels deen sijde, ende tuschen erffenisse Jans sijns broeders, wesende de gerechte hellicht hier tegens gedeijlt dander sijde, hodenden met beijde deijnden opde gemeijnte ende de gemeijne strate aldaer, Alsoo sij seijden
Ende heeft die voorschreven Jan den sone wijlen Gerit Cornelis Peter Jan Reijnen, hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Peters oock sone wijlen Gerits voors sijnen broeder geassisteert als boven, met overgeven ende affgaen in manieren daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende die voorschreven Jan onder t'verbant van sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende, dit overgeven affgaen, ende dese erffdeijlinge, altijt vast ende stentich te houden, ende in sijnen name te doen houden, sonder ennich wederseggen, ende allen commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen, vuijtgenomen alle schauwen, waterlaten, wegen ende stegen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten te onderhouden ende te gedogen naer ouder gewoonte, ende oock dat dese deijlsluijden malcanderen over al het water achter de vs aenstede sullen moeten laten lossen, ende sijnen cours houden, alles gelijck tselve tot nochtoe geschiet is, datum et scabini ut supra.


Zoeken in website: De Hasselt voor 1832