Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1636-14-8001-35v

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons Schepenen ondergeschreve inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Denis sone wijlen Hendrick Denis Hendrick Wouterss als man ende momboir Cornelia sijne huijsvrouwe dochtere wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders ende naergelaten weduwe wijlen Hendrick sone Laureijs Jan Bartouls ter eenre, ende de vs. Laureijs Jan Bartouls, met Anthonis den sone wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders vs. sijnde mette heere geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Adriana, ende Niclaesken, broeder ende susteren onmondige kijnderen wijlen Henrick ende Cornelia voorgenoemt ter andere sijde, de welcke hebben bekent, bekennen ende mits desen, met ... van Mr. Herman de Roij schouteth alhier tot voorcoming van alle twist onminne tweedracht die ... tusschen Denis ende sijne kijnderen bij de vs. Cornelia, in haere tweede houwelijck bij haer verweckt ende vs. voorkijnderen in toecommende tijde souden mogen opstaen, .... het versterff der erffelijcke goeden, naer doode de vs. Cornelis Jan Anthonis Smolders, Niclaesken des vs. Cornelis huijsvrouw mitsgaders Jannen des vs. Cornelis ende Niclaeskens sone vervallen, bij maniere van scheijdinge ende deijlinge, overcomen veraccordeert ende ...., dats te weten dat de vs. Denis voorgen. sijne huijsvrouwe ende sijne kijnderen bij de vs. Cornelia verweckt sal hebben, houden ende erffelijck besitten een stuck erve tot weije liggende twee lopensaeten of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt inde Corte strate, aldaer tusschen erffenisse Cornelis Jan Gerit Peter Maes Genen deen sijde, ende voorts ronts omme de gemeijnte van Tilborch ende Goirle aenliggende, noch een stuck beemde een lopensaet ende ... roijen begrijpende, gelegen binnen de prochie vs. ter plaetschen geheijten inde Daelhem, aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Willem Goijartss aen de eene sijde, ende voorst soo dit stucxken beemde ter vs. plaetsche geregenoot liggende is, ende noch sal de vs. Denis hebben ende tot tsijne proffijte genieten de somme van twee hondert ca: guldens in een somme van twee hondert ende vijftich gulden gecomen van Cornelis Janss vanden Merenberch, ende vuijtten name van Marie sijne huijsvrouwe, oock dochtere Cornelis Jan Anthonis Smolders, vuijt saecke van ... ende sijn loth die somme schuldich is geweest ende betaelt .. welcke somme van twee hondert ende vijftich guldens tegenwoordich ... is, Adriaen Jan Adriaen Willem Goijarts, ende voorts alle ende een iegelijcke andere erffelijcke goeden waer of tot wat plaetsche dese gelegen sijn egeene daeraff vuijtgescheijden sullen alle dese goeden sijn ende blijven erffelijck tot proffijte vande vs. voorkijnderen der vs. Cornelia sonder dat de vs. ... of de vs. nakijnderen, daertoe eenich recht sullen hebben of houden in enniger manieren, alleenlijck dat de vs. Denis soo lange de vs. Cornelia sijne huijsvrouwe indit ... wesen sal, in de hellicht deser goeden sal mogen behouden de tochte ende de jaerlijxe ... ende anderssints niet, ten ... comparanten verclaeren, dat wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders vs. bij sijnen leven heeft gecocht gehadt een stuck hoijlans groot seven ..., liggende omtrent den Cappelschen molen, soo sijn partijen dese aengaende .... dat het deel de vs. Cornelia daerinne is competerende naer doode deselve Cornelia sal worden gedeijlt, deen hellicht door de vs. voorkijnderen ende dander hellicht bij de nakijnderen der vs. Cornelia, ende dat soo lange de vs. Cornelia leven sal, sij dit gedeelte sal moghe gebruijcken ende sullen de voorkijnderen alnoch hebben de somme van vijftich ca: guldens ineen meerdere somme van twee hondert ende vijftich guldens hier voore geschreven, ende sullen partijen alle schauwe lasten ende waterlaeten elck op tsijne onderhouden, ende hebben de vs. partijen hieroppe deen tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen met overgeven ende affgaen, in maniere daertoe behoirlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende de vs. Denis onder verbant van sijnen persoon ende alle sijne goeden hebbende ende vercrijgende, ende de momboir ende toesiender onder verbant der vs. onmondige kijnderen goeden oock hebbende ende vercrijgende, dit vertijen, overgeven, affgaen, ende in henne name, ende in qualitijt als voor, te doen houden sonder eenich wederseggen ende al noch .... hiertegens te doen in eeniche manieren, sonder argelist, datum xiii martij 1636, scabinij Graeff et ...Zoeken in website: De Hasselt voor 1832