Menu

Documenten

Document R-1637-14-8001-179i

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen ondergen. inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Jan sone wijlen Huijbert Peterss, naergelaten weduwaer Maria sijne huijsvrouwe dochter wijlen Peter ... ter eenre, ende Gijsbert Marten Jan Danielss als man ende momboir Lucia sijner huijsvrouwe dochter sijns Jans ende wijlen Maria voorgen. ter andere sijde, de welcke hebben bekent bekennende mits desen bij maniere van scheijdinge ende deijlinge met malcanderen overcomen ende geaccordeert te sijn dats te weten dat de voors. Jan soo voor sijne portie sal hebben houden ende sijn leven lanck ter tochte besitten een huijs schop mette weije daeraen liggende een lopensaet of daeromtrent begrijpende vuijtgenomen de camer voor in dese huijs staende mette schuere op dese weije staende, sijnde dit huijs mette voors. weije gelegen binnen Tilborch ter plaetse geheijten aende Hasselt, alnoch de hellicht van een stucxken saijlants vijff lopensaeten of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. achter aen de weije hiervore geschreven, ende dat aende oostsijde naer de ackerpat toe, alnoch de hellicht aende oostsijde van een stuxken saijlants vijff quartier of daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie ende plaetse voors. omtrent het bosch de heere van Tilborch, ende alnoch sal de voors. Jan gebruijcken in seeckere acker van omtrent vijff lopensaet ende een quartier drie lopensaet, ende dat aende sijde vande weduwe Adriaen Jan Peter Meeus westwaerts,

Waertegens de voors. Gijsbert Marten Jan Daniels inde vs. qualiteijt voor sijne portie sal hebben houden ende erffelijck besitten, de camer mette schuere hiervoren vuijtgesproocken, naer welcke schuere de vs. Gijsbert sal wegen ende stegen over de steeghde aldaer liggende, sonder dat hij sal moge stauwen of varen, over de weije bij t voors. huijs ..., alnoch sal deselve hiertoe hebben de hoff metten boomgaert, liggende tusschen de lest geschreven weije, ende de voorgen. kerckpat, oock ter voors. plaetse, daerachter thuijs gelegen, alnoch een hellicht van t voors. stuck saijlants van vijff lopensaet oft daeromtrent, ende dat aende weste sijde beneffens d'erffenisse Willem Adriaen Gerits, alnoch de hellicht van het stucxken saijlants van vijff quartier oft daeromtrent hier boven oock geschreven ende dat aende westensijde, beneffens de kerckpat aldaer, ende alnoch dat deselve Gijsbert sal hebben, houden ende erffelijck besitten een stucxken saijlants van drie quartier, mitsgaders alnoch totte voors. drie quartier vande acker van vijff lopens ende een quartier oft daeromtrent aende oostsijde beneffens erffenisse Laureijs Gerit Hensen, aff te meten dat tselve soo groot sal wesen als het eerste parceel de voors. Jannen hier voor te deele bevallen, ende sal de wech liggende teijnde de schuer blijven gemeijn, alsoo dat deen ende dandere soo van dese .... sal moghe gebruijcken met alderhande vrachte ende behemelde beesten, ende is te weten dat alle het oist tsij op wiens parceel de boomen staen half ende half ende alsoo gemeijn sal gedeijlt ende ... worden, gelijck oock de schare ... staende tegenwoordich op al de partijen van erffenisse boven genoemt oock halff ende halff door desen deijlluijden, sal aenveert ende geprouffeteert worden voor desen ... ende voorder niet, ......

Het is alnoch ondersproocken dat de voors. Gijsbert alnoch sal betalen de hellicht vande somme van xix guldens ... van hem huer schuldich is, waertegens hij Jan schulden .....

Aldus bij ... gepasseert den xij julij 1636 scabini Gilse et Graeff.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832