Menu

Documenten

Document R-1638-14-8002-12r

Kennelijck sij eenen iegelijcken alsoo de drie onmondighe kijnderen wijlen Hendricx soone Laureijs Jan Bertouts daer moeder aff is Cornelia dochter wijlen Cornelis Jan Anthonis Smolders toecomende den timmer van seecker turffschop staende binnen dese prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt bij de Capelle opde strate voorde woninge de voors. Cornelis, ende dat dit turffschop is dackeloos, waeromme tselve tot grooten coste deser onmondige van dack soude moeten voorsien worden, ende datter luttel prouffijts sjaerlijx van dit turffschop is comende, hadde daeromme goet gehouden die voors. Laureijse Jan Bertoults dese timmer tot prouffijte van dese onmondigh te vercopen, welcken timmer noijt meer de helft mogen gelden als de somme van hondert xxv gulden ende dat alsnu Anthonis Cornelis Jan Anthonis van dese kijnderen voor desen timmer is ... de somme van hondert vijftich car guldens, ende alsoo xxv gulden meer als tselve heeft mogen gelden .......... die voors. Laureijs ende Denis desen timmer hebben overgegeven ende opgedragen Anthonis sone wijlen Cornelis Jan Anthoniss voors., in alsulcke vuegen dat hij daermede sal mogen doen sijn vrije ende eijgen wille, ende heeft de vs. Anthonis gelooft onder verbant van sijne persoon, ende alle sijne goeden, hebbende ende vercreijgende de vs. Laureijs ende Denis dese somme van hondert ende vijftich guldens te betalen ten simpelen vermane ende dat tot naerder verseeckering soo heeft die vs. Anthonis hen in de betalinge goet willichlijck voor ons schepenen ondergeschreven, laten condemneren, welcke somme sal worden vuijtgeset op seeckere onderpanden ende ... personen, ende sal erffelijckheijt van dees blijven tot prouffijte vande vs. kijnderen int geheel alleenlijck dat de vs. Cornelia soo lang sij leeft in deen hellicht sal trecken de jaerlijxen intrest ende andersints niet, sonder argelist, datum et scabini ut supra.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832