Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1638-14-8002-18r

Adriaen, ende Jan gebroederen sonen wijlen Marten Adriaen Peeter Jan Reijnen, Adriaen ende Andries met Peeter Cornelis Bogaerts als man ende momboir can Catharina sijnre huijsvrouwe gebroederen ende sustere kinderen wijlen Andries Goeijaerts daer moeder aff is Jenneken dochtere Adriaen Peeter Jan Reijnen voirs voor welcke voirs Jenneken die voirs Adriaen, Andries ende Peeter Cornelis Bogaerts hun waeren sterck maeckende ende instaende mits desen, Cornelis sone wijlen Michiel Daniels met Cornelis sone wijlen Adriaen Cornelissoon sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaen ende Cornelissen gebroederen kinderen wijlen Antonis Adriaen Peeter Jan Reijnen ende de voirs Adriaen Andries Goeijaerts alnoch met Cornelis Nicolaes Gootschalck als sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Adriaenen doude ende Adriaenen de jonge met Catharina, Adriana ende Lucia gebroeders ende gesusteren kinderen wijlen Huijbrecht Adriaen Peeter Jan Reijnen voorgenoemd, voor welcke onmondigen die voirs momboirs ende toesiender met consent vande heere hun waeren sterckmaeckende ende instaende mits desen alle erfgenamen van wijlen Engele dochtere wijlen Adriaen Peeter Jan Reijnen vooregeschreven, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daer aen liggende ende daer toe behoirende vier lopensaet tweeentwintich roeijen ende een halffen roije metter mathe begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Peeter Adriaen Goeijaerts d'een sijde en tusschen erffenisse Jan Adriaen Michiels d'ander sijde, streckende vander gemeijne straete tot der erffenisse Daniel Michiel Daniels met Jan Adriaen Michielssen hun op huijden door desen vercooperen oock opgedraegen sijnde alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck met consent als voir ende naer drije sondaechsche proclamatien vercocht overgegeven ende opgedraegen Peeteren sone wijlen Willem Janssen Veramersvoort met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende het vercopen etc. ende allen commer etc. sonder argelist datum den vijffden februarij 1638, scabini Geritssen et Kivits,

Die selve een stuck saeijlants twee lopensaet negen en twintich roeijen metter mathe begrijpende gelegen binnen de parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen seeckere gemeijnen voetpat d'een sijde ende tusschen erffenisse Peeter Adriaen Goeijaertssoon d'ander sijde streckende vander gemeijne straete totter erffenisse Jan Adriaen Michielssen hem op huijden door dese vercopers oock opgedraegen sijnde ut dicebant legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Peeteren sone wijlen Adriaen Goeiaertssoon voore genoemd met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende het vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra,

Die selve een stuck erven tot weije liggende twee lopensaet vier roeijen metter mathe begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetse geheijten aende Stockhasselt aldaer tusschen de gemeijne staete d'een sijde ende oock d'een eijnde ende tusschen erffenisse Daniel Michiel Daniels d'ander sijde, hoodende metten anderen eijnde op erffenisse des voors Daniels ende oick der erffenisse van Jannen Goeijaert Jan Meussoon hem Jannen door dese vercopers op huijden opgedraegen sijnde, ut dicebant legitime (zoals zij zeiden heeft wettelijk) etc. Heijligeren sone wijlen Laureijs Denis Colen met affgaen etc. warandiam more solito (te waren zoals gebruikelijk) ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra,

Die selve een stuck erven tot weije liggende een lopensaet derdalff roeijen metter mathe begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetse geheeten aende Stockhasselt aldaer tusschen de gemeijnte d'een sijde ende oock d'een eijnde ende tusschen erffenisse Daniel Michiel Daniels d'ander sijde hoodende metten anderen eijnde op erffenisse Heijliger Laureijs Denis Colen hem op huijden door desen vercopers oock opgedraegen sijnde, ut dicebat legitime etc. Jannen sone Goeijaet Jan Meussoon met affgaen etc. warandiam more solito, ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra,

Die selve alle vuijtgenomen die voirs momboir ende toesiender der kinderen Anthonis Adriaen Peeter Jan Reijnen d'eene hellicht onbedeijlt in een stuck beempden int geheel drije lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn alsmen t'selve metter mathe bevinden sal binnen der parochie van Tilborch ter plaetse geheeten Int Reck waer van d'ander hellicht den voirs kinderen Anthonis Adriaen Peeter Jan Reijnen is toebehoirende aldaer tusschen erffenisse der kinderen Jan Adriaen Jan Adriaenssoon d'een sijde ende tusschen erffenisse Daniel Michiel Daniels d'ander sijde, streckende vander erffenisse der erffgenaemen eertijts Jan Hermen Cornelissen diemen noemden den Haen van ... tot den stroom vande Leije ut dicebant legitime etc. Cornelissen sone wijlen Michiel Danielssoon met Cornelis Adriaen Jan Aertssoon als sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over der onmondigen kinderen Anthonis Adriaen Peeter Jan Reijnen voorgenoemd ten behoeve der selver met affgaen etc. warandiam more solito, ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen dat de copers sal moeten onderhouden den voirs stroom vande Leije naer ouder gewoonte sonder argelist datum et scabini ut supra,

Die selve vercoperen alle, een stuck saeijlandts drije lopensaet seven roeijen een halff roeije met een quartier roeije metter mathe begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetse geheeten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Michielssen wesende de gerechte hellicht hier tegens gedeijlt d'een sijde ende tusschen erffenisse Willem Jan Peters d'ander sijde, streckende vander erffenisse Jan Adriaen Michielss totter erffenisse Michiel Jan Michiels Denis Meijnaerts, ut dicebant legitime etc. Jannen sone wijlen Adriaen Michielss vooregenoemde met affgaen etc. warandiam etc., ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. sonder argelist datum et scabini ut supra,

Die selve een stuck saeijlants drije lopensaet seven roeijen een halff roeije met een quartier roeije metten mathe begrijpende gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetse geheeten aende Stockhasselt aldaer tusschen erffenisse Jan Adriaen Michielssoon wesende de gerechte hellicht hier tegens gedeijlt ende hem op huijden door desen vercopers oick opgedraegen sijnde d'een sijde ende tusschen erffenisse Peeter Willem Janssoon Veramervoort d'ander sijde, streckende vander erffenisse Daniel Michiel Daniels totter erffenisse Michiel Jan Michiel Denis Meijnaerts ut dicebant legitime etc. Danielen sone wijlen Michiel Daniels voorgenoemd met affgaen etc. warandiam more solito etc., ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. sonder argelist datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832