Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1639-14-8002-164v

Kennelijck sij eenen iegelijcken, alsoo Adriaen sone wijlen Jan Adriaen Willems Gelden omtrent vijff jaren heeft gecocht ende in erffrecht vercregen van Jannen sone wijlen Jan Peter Jan Sijmons, een schuer? met vier lopensaet erffenisse daer aen gelegen alhier binnen Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt aldaer tuschen erffenisse sijns vs. Adriaens deen sijde, ende tuschen erffenisse Michiel Jan Michiels Meijnaerts dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Adriaen Goijaerts totter gemeijne straete, ende dat den coop van dien is belopende de somme van acht hondert carolus guldens, die alle sijn betaelt ende voldaen, vuijtgenomen de somme van hondert ende vijfftich carolus, ende waer de vs. coper afflijvich geworden achtergelaten hebbende sijne wedue met vier cleijne kijnderen, die welcke tot voldoeningh vande selve somme egeene middelen ......, daeromme soo ist dat voor schepenen ondergeschreven inne properre personen sijn gecomen ende gecompareert Heijltken wedue Adriaen Jan Adriaen Willemss voors. voor haer selven, voor soo veele haer tochte aengaet, met Jannen Adriaen Willemss ende Jan Peter Jan Sijmons als sijnde tot dese alleenlijck geordonneerde momboir ende toesiender over Jannen, Jenneken, Catharina, ende Peterken gebroeder ende gesusteren, kijnderen wijlen Adriaens, ende haer Heijltken voorges., ende vs. comparanten met consent vanden heer, ende ... van Wouter Anthonis Beris, Peter Jan Peter Jan Sijmons, ende Michiel Jan Michiel Meijnaerts respective naeste gebueren ende vrienden derselve onmondige, die welcke mitsdesen verclaren dit .... voorden vs. onmondigen gelaten sijnde deselve schuer metten erffenisse wederom overgegeven ende opgedragen, daerop vertijdende mits desen ten behoeve van Jannen soone wijlen Jan Peter Jan Sijmons voorgenoemt met overgeven etc. gelovende etc. ende allen commer etc. van hunnentwegen etc. vuijtgenomen dat de vs. Jan daervuijt betalen eenen jaerlijx chijns aen Jan Peter Jan Mutssaerts op St. Thomas dach te voldoen staende, sal deselve wedue ende haere kijnderen onderhouden sijn ende blijven inde voldoening vande voorseijde ... alnoch vande selve schuld metten erffenisse onbetaelt staende die hiermede sullen sijn ende blijven doot ende te niet, alnoch dat hij Jan deselve wedue met haer kijnderen sal affdragen aen Denis Hendrick Denissoon de somme van ..., alnoch aen Lijsbeth deser kijnderen moije de somme van hondert achtien gulden, alnoch aenden kijnderen Jan Adams vijftich gulden, alnoch aende moeder selver wedue de somme van vijftich gulden, blijvende noch gelijcks vijftich gulden aende selve ten achteren, ende daertoe dat hij Jan deselve wedue met haer kijnderen sal affdoen aenden voorseijde Jannen Adriaen Willemss in eene meerdere somme de somme van hondert gulden welcke vs. somme hij Jan alsoo gelooft te voldoen ende te betalen dat de voorgenoemde wedue met haer kijnderen daeraff sullen sijn ende blijven ontlast nu ende ten eewigen dage, sonder argelist datum et scabinij ut supra (vij januarij 1639, Geritss et Bardwijck).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832