Menu

Documenten

Document R-1639-14-8002-177v

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons schepenen ... innen properre personen gekomen ende gecompareert: Jan de oude, Willem, Jan de jonge, Cornelis ende Adriaen gebroederen sone wijlen Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt daer moeder aff was Margriet wijlen Jan Stevens, sijnde de voorn. Willem naer gelaten weduwnaer van Ida sijne huijsvrouwe dochter wijlen Aert Jan Reijnen soo voor hen selven als mede als vaderlijcke momboir, over de vijff onmondige kijnderen bij hem van voorn. Ida verweckt sijnde, waervoor hij hem is sterckmackende, mitsgaders de voorschreven Jan d'oude alnoch met Willem Gerit Sijmons sijnde metten heer geordonneerde momboir ende toesiender over de onmondige sone Adriaen Cornelis Heijsten daer moeder aff was Marie dochter Gerit ende Margriet voors., die welcke hen ... hier naer volgende ... sterck waren maeckende, ende hebben de voorn. comparanten bekent, bekennende mits desen vande erffelijcke goeden op hen bij doode van wijlen de voorseijde Gerit ende Margriet hennen vader ende moeder, grootvader ende grootmoeder vervallen ende gesuccedeert, eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben, in vuegen, ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcken, soo sal de voorn. Jan d'oude metten voorn. Geriden den sone Adriaen Cornelis Heijsten tsamen voor hunne portie hebben houden, ende erffelijck onbedeijlt besitten, een huijs hoff, schuer, metten gronde ende erffenisse daer aenliggende ende daertoe behoorende ses lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans soo groot, ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is, binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Cleijn Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Willem Jacobs deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Willem van Ael dander sijde, streckende vande erffenisse sijne ... den heer Gerard van Grobbendoncq totter gemeijne straet aldaer, alsoo sij seijden, ende hebben voorn. condividenten opde voors. huijsinge metten erffenisse volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen d'oude sone wijlen Gerit Anthonis Bartholomeus Verbunt ende Margriet voors., met Gerit sone Adriaen Cornelis Heijsten voors. ... hennen boedel ende, ..., met affgaen etc. gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dit vertijen, affgaen etc. ende allen commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen malcanderen .... gelden vuijt dit hunne gedeelte vuijtreijcken, tot Lichtmisse anno 1640 sonder intrest aende voors. Willem ende Cornelis, tot hunne gedeelte, de somme van drie hondert carolus gulden eens, ende alnoch aende voorschreven Jannen de jonge ende Adriaen oock tot Lichtmisse als voor de somme van een hondert carolus guldens eens, waervoor de voors. Jan d'oude heeft verbonden, sijne persoon ende goeden hebbende, ende vercrijgende, ende deselve Jan alnoch metten voors Willem Gerit Sijmons aende desselfs Gerit de sone Adriaen Cornelis Heijsten, ende voorts de waterlaet te onderhouden naer oude gewoonte, datum xxij januarij 1639, scabini Gilse et Oeckel.

Waer tegens de voors. Willem inde voors. qualiteijt metten voors. Cornelis tsamen voor hunne portie sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten, een stuck erven tot weijde liggende drie lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans soo groot ende cleijn als tselve gelegen is, binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t'Goirken aldaer tusschen erffenisse Bartholomeus Joosten Meussoon den sijde, ende tusschen erffenisse Wouter Anthonis Cornelis Beris dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde op de gemeijne straet, alnoch een stuck erven tot saijlant liggende seven quartier oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot, ende cleijn, als tselve gelegen is binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen erffenisse Peter Jan Willem Lemans deen sijde, ende tusschen erffenisse Herman Jan Cornelis Mutssarts dander sijde, streckende van de erffenisse Jan Willem Lemans totten gemeijne straet, alnoch .... onbedeijlt in een stuck beemd int geheel twalff lopensaet oft daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten inden Daelhem, aldaer tusschen erffenisse de convent van Tongerloo deen sijde ende tusschen erffenisse Bartholomeus Jan Hendricxs dander sijde, ende daertoe dat de voors. Willem ende Cornelis tot dit hunnen gedeelte sullen hebben tot Lichtmisse anno 1640 sonder intrest vuijt het lot de voors. Jannen d'oude, ende Gerit de sone Adriaen Peter Heijsten ten deele bevallen de somme van drie hondert carolus guldens eens, alsoo sij seijden, ende hebben de voors. andere condividenten opde voors parcelen van erffenisse ende deselve somme van drie hondert etc. volcomentlijck vertegen ten behoeve van Willem ende Cornelis gebroederen sonen wijlen Gerit ende Margriet voors. hunne boedel met ... ende affgaen in manieren hier behoorlijck ende gewoonlijck sijnde, gelovende etc. ende allen commer oft calangie daerop comende, altemael aff te doen malcandere, sonder argelist, datum et scabini ut supra.

Ende hiertegens sullen de voorn. Jan de jonge ende Adriaen voor hunne portie hebben, houden, ende erffelijck besitten een huijs geheijten het nieuw huijs metten gronde ende erffenisse daer aen liggende, ende daertoe behoorende eene loopensaet oft daeromtrent begrijpende, nochtans alsoo groot, ende cleijn als tselve gestaen ende gelegen is, binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Adriaens deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Gerit Hermans dander sijde, streckende vande gemeijne strate totter erffenisse de voorn. Jan Jan Adriaens, alnoch een stuck beemde van twee lopensaet oft daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Gilse ter plaetschen geheijten aende Rijense Boschen, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Anthonis Willem Meus ... deen sijde hodende metten westen eijnde aenden stroom vander Leije, alnoch dat de voorn. Jan, ende Adriaen sullen hebben de somme van vijftich gulden staende op schepengelofte ten laste van Jan ... tsamen metten achterstelle van dien daer aff onbetaelt staende, ende daertoe alnoch dat Jan d'oude, ende Gerit sone Adriaen Cornelis Heijsten voorn. vuijt hunne gedeelte condividenten tot Lichtmisse anno 1640 tot hunne gedeelte sullen uijtreijcken de somme van hondert carolus guldens eens sonder intrest, alsoo sij seijde ende hebben de condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jan de jonge, ende Adriaen gebroederen sonen wijlen Gerit Anthonis Bartholomeus ende Margriet voors., mette overgang etc., gelovende super se et bona (op zich en zijn goederen) dat vertijen etc. ende allen commer oft calangie daerop comende, altemael aff te doen malcanderen, sonder argelist, datum et scabini ut supra.
Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832