Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1639-14-8002-223v

Lambert sone wijlen Jan Niclaess de Wael woonende te Reusel, als man ende momboir Marie sijne huijsvrouw dochter wijlen Mr. Willem Jan Danielss verweckt vuijt wijlen Peterken sijne huijsvrouwe dochter Jan Cornelis Wouterss, deen hellicht onbedeijlt in een stuxken saijlants int geheel anderhalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Stockhasselse strate, aldaer tusschen erffenisse dwelck die vs. Mr. Willem tot noch toe in tochte heeft beseten deen sijde ende tusschen erffenisse Gerit Niclaess van Osch dander sijde streckende vande gemeijne strate totter erffenisse des H: Geest binnen Tilborch ut dicebat legitime etc. (zoals zij zeiden heeft wettelijk enz.), Peteren sone wijlen Huijbert Meuss als man ende momboir Nicolae sijne huijsvrouwe dochter wijlen Mr. Willem Jan Danielss ende Peterken voorges. sijnen swager, met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer van sijnen t wegen daerop comende altemael aff te doen etc. ende is te weten dat al hoewel dese veste op huijden is gepasseert, dat de coop van dien is geschiet geleden twaelff jaren, als wanneer de cooppenningen oock sijn voldaen ende betaelt datum et scabinij ut supra (viii aprilis 1639, Baerdwijck et Geritss).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832