Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1639-14-8002-256r

Peter Adriaenss van Gilse president ende voor schepenen deser heerlijckheijt vuijtten name van Jacob sone wijlen Willem Jan Danielss daer moeder aff was Peterken dochter Jan Cornelis Wouters vanden welcke dieselve was vermachticht blijckende tselve ... van procuratie gepasseert binnen de stadt Leijden voorde notaris Jan van Baerdecamp?, ende deselvener getuijgen, in dato den iij deser lopender maent september deses jaers 1639 ons schepenen verthoont, alle ende soodaniche erffenisse tsij van meubele als onroerende goederen egeen van dien vuijtgesondert, als hem comparant voor sijn portie erffenisse van sijn vader sal. sal worden aenbedeelt, ende competeert, alsoo hij seijde, heeft hij wettelijck ende erffelijck vuijt crachte als voor overgegeven, opgedragen ende gevest Daniel sone wijlen Willem Jan Danielss sijnen broeder met affgaen etc. gelovende more solito dit opdragen etc. datum 3 october 1639 scabinij Oeckel et Kievits.

Jan sone wijlen Willem Jan Danielss daer moeder aff was Peterken dochtere van Jan Cornelis Wouters, alsulcke versterff, recht ende actie van versterven, in alle ende ijgelijcke den erffelijcken goeden naer doode vande voors. Willemen sijnen vader op hem vervallen, tware in harde, in weecken, in hogen, in drogen, in diepen, in legen, waer of tot wat plaetsche deselve gelegen sijn oft bevonden mochten worden, egeene daeraff vuijtte scheijden, ut dicebat legitime etc. Peteren sone Huijbert Meuss, als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouwe dochter wijlen Willem ende Peterken voors. sijnen swager, met affgaen etc. gelovende super se et bona dit vercopen etc. ende alle commer van sijnen twegen etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832