Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1639-14-8002-256v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken dat voor ons schepenen onderges. inne propere personen sijn gecomen ende gecompareert Daniel sone wijlen Willem Jan Danielss daer moeder aff was Peterken dochter wijlen Jan Cornelis Wouterss, soo voor sijn selve als mede als vuijtcoop vercoop vercregen hebbende van Jacoben ende ... sijne broeders, met Gerit Sijmon Gerit Sijmonss ende Adriaen Goijart Gerit Mutssars sijnde metten heere geordoneerde momboir ende toesiender over de onmondige wijlen Anthonis Willem Jan Danielss ter eenre, ende Peter sone wijlen Huijbert Meuss als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouw dochter wijlen Willems ende Peterken voors., voor hem selve, ende dieselve als vuijtcoop vercregen hebbende van Jannen d'oude ende Jan de jonge oock kijnderen Willems ende Peterken voors. ter andere sijde, ende hebben bekent bekennende mits desen vanden erffelijcken goeden naer doode vanden voorgenoemde Willemen hun vader ende grootvader ... op hen vervallen eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaekt te hebben in vuegen ende manieren hiernaer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sullen de voors. ierste comparanten voor hunne portie hebben houden ende erffelijck besitten, een stucken saijlants vijff quartier of daer omtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse de H: Geest van Tilborch d'een sijde, ende tusschen erffenisse de voors. Daniel dander sijde, streckende vande gemeijne straet geheijten de Hoeckstraet totter erffenisse Gerit Niclaes Adriaens van Osch, alnoch een stuck erven tot saijlant ende weije liggende twee lopensaet of daer omtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Matheus Janssen van Gorp deen sijde, ende tusschen erffenisse Wouter Anthonis Cornelis Beris mette weduwe ende kijnderen Peter Peter Cornelis Hendrickss Sberen dander sijde, streckende vande erffenisse de voors. Peters tweede comparant hem met dese deijling toegedeijlt totter erffenisse de voors. Daniels hem te vorens toebehorende, waer over dit stuck erven vander straet aff met behemelde ende gewaerde beesten sal geweeght worden, ende is te weten dat dese portie ende gedeelte sal gaen in vierdalff gedeelte waeraff de twee ende een halff gedeelte is toecomende de voors. Daniel, ende t resterende vierdalffse gedeelte den voors. onmondige, sijnde dit het sevenste gedeelte den voors. onmondige naer doode van Willem Jan Daniels hunne grootvader is aengecomen, ende op hem is gesuccedeert,

Waertegens den voors. Peter tweede comparant in den voors. qualiteijt voor sijne portie sal hebben houden ende erffelick besitten, een stuck erven tot weije liggende vijff quartier of daer omtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen, ende affgepaelt is binnen de prochie ende plaetsche voors. aldaer tusschen erffenisse de voors. weduwe ende kijnderen Matheus Janss van Gorp deen sijde, ende tusschen erffenisse de weduwe metter kijnderen Peter Peter Cornelis Hendrick Sberen voors. dander sijde, streckende vander gemeijne strate totter erffenisse de voors. ierste comparant, waerover dit stuck erve ende oock over d'erffenisse de voors. Daniels aende suijt sijde met behemelde ende gewaerde vander strate aff, sal geweeght worden, ende alnoch een stuxken saijlant anderhalff lopensaet of daer omtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetsche voors., aldaer tusschen de gemeijne strate geheijten de Hoeckstrate deen sijde, ende tusschen erffenisse sijns Peters hem van te vorens toebehoorende dander sijde, streckende van de gemeijne Stockhasseltsche strate totter erffenisse de H: Geest binnen Tilborch, alsoo sij seijden, ende hebben de voors. comparanten inder voors. qualiteijt opde voors. parcelen van erffenisse, deene tot des anders behoeve volcomentlijck vertegen met overgeven etc. gelovende de voors. comparanten super se et bona ende (op zich en hun goederen) de voors. momboir ende toesiender super bona impuberum (op de goederen van de onvolwassene) dit overgeven etc. ende allen commer of calangie daer op comende altemaele aff te doen, malcanderen etc. sonder argelist, datum et scabini ut supra (26 septembris 1639, scabinij Gilse et Kievits).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832