Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1639-14-8002-257v

Peter sone wijlen Huijbert Meuss als man ende momboir Niclaesken sijne huijsvrouw dochter wijlen Mr. Willem Jan Danielss daer moeder aff was Peterken dochter Jan Cornelis Wouterss, drie sevenste gedeelte onbedeijlt in een huijs, hoff, schuer, metten gronde, ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc., binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen de gemeijne strate geheijten de Hoeckstraet deen sijde, ende tusschen erffenisse Daniel Willem Jan Daniels dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde opde gemeijne straet, ut dicebat legitime Danielen sone wijlen Willem Jan Danielss sijnen swager met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen de waterlaet te moeten onderhouden naer oude gewoonte, datum et scabini ut supra (26 septembris 1639, scabinij Gilse et Kievits).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832