Menu

Documenten

Document R-1639-14-8002-258r

Daniel sone wijlen Willem Jan Danielss heeft gelooft als pricipael schuldenaer, te gelden, ende te betaelen aen Michielen sone Huijbert Michiel Soffaert ten behoeve van het klooster van Onser Lieve Vroue Nazareth gelegen binnen de prochie Vrijheijt van Waelwijck inde Langstraet, eenen jaerlijcken ende erffelijcken chijns van xxi ... of dewelcke deselve in andere goeden ganckbare gelde gelijck ten tijde de betalinge gemeijnlijck ... ende van hant tot hant goede betalinge wesen sal, te betalen alle jaer erffelijck op Bamiss ende voorden 1e dach van betalinge tot Bamiss anno xvij ... ierstcomende van ende vuijt twee huijsen, schuer, hoff mette gronde ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behorende vijff lopensaet of daeromtrent groot sijnde gestaen ende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt, aldaer tusschen de gemeijne straet geheijten de Hoeckstraet deen sijde, ende tusschen erffenisse Gerit Niclaes Adriaens van Osch dander sijde, streckende vande erffenisse de H: Geest van Tilborch totter gemeijne Hasselsestrate, ende alnoch van ende vuijt een stuck erve tot saijlant ende weije liggende vijff lopensaet of daeromtrent groot sijnde, gestaen ende gelegen binnen de prochie voors. ter plaetsche geheijten aende Stockhasselt, aldaer tusschen Denis Marten Peter Cornelis Mutssarts deen sijde, ende tusschen erffenisse Wouter Anthonis Cornelis Beris dander sijde, streckende vande erffenisse Peter Huijbert Meuss totten gemeijne straet, alsoo hij seijde, ende heeft die voors. Daniel onder t verbant van sijne persoon, ende alle sijne goeden, hebbende ende vercrijgende de voors. chijns te waren ... los ende vrij erffchijnsen schuldich is te waren, ende voors. onderpanden, altijts goet .... te houden, ende te maecken als voorde voors. gelden de voors erffchijns daervuijt te betalen als voors. staet, ende alle commer of calangie daerinne wesende altemael aff te doen, vuijtgenomen dat dese huijsinge metter erve daeraen gelegen is belast sjaerlijx aende heere van Tilborch met xxx st, item alsmede aende H: Geest aldaer met ij gulden xij st, ende alnoch aende heere van Tilborch 1 st 1 oirt gewinchijns en is voorwaerde ende ondersproocken dat de voors. erffchijns altijt ten los sal staen mette somme van iij gulden in geld als voor altijts op Bamiss dach tsamen metten jaerchijns als dan ten achter ende onbetaelt sijnde, ende sal de ... sijne erve ende nacomelinge altijts gehouden sijn sulx een halff jaer te voorens op te seggen ende wettelijck te vercondige als hij den los daernaer op Bamiss sal willen doen, datum vj octobris 1639, scabini Gilse et Baerdwijck.Facebook    Twitter    Zoeken    Mail

Website: De Hasselt voor 1832