Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-18v

Jan sone wijlen Gerit Huijbert Danielss als man ende momboir Engele sijne huijsvrouw, ende Cornelis Dingeman Willemss vanden Rijen als man ende momboir Hendrixken sijne huijsvrouw gesusteren kijnderen wijlen Peter Hendrix van Asten, daer moeder aff was Catarina dochter Gerit Herman Appels voor hen selven, ende die vs. Jan alnoch met Jannen Jan Corneliss de Vet sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Anna ende Marie gesusteren onmondige kijnderen Herman de sone Peters ende Catarina vs., mitsgaders die vs. Jan alnoch ende met hem Gerit Jan Gerit Smolders sijnde metten heere geordonneerde momboir ende toesiender over Peteren onmondige sone Jan Peter Henrix van Asten ende Catarina voorges., voor welcke onmondige die vs. momboir ende toesiender met consent vande heere was instaende, ende hen sterck maeckende, een huijs hoff metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende 3 lopensaet xix roijen metter mate groot sijnde, gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aende Cleijn Hasselt aldaer tuschen erven Jan Willem Aert Fiers deen sijde, ende tuschen de gemeijne straet dander sijde, streckende vande erve Cornelis Jan Heijligers totten gemeijne strate, ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt .... (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven ....) Lijsbeth weduwe Herman Peter Hendrixss van Asten vs. haer ter tochte, ende haere wettige kijnderen vuijt haer ende vs. Herman wettelijck verweckt sijnde ten erffrechte met affgaen etc. warandiam etc. (te waren etc.) ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. vuijtgenomen dat de vs. copersse hiervuijt sal gelden i st iii oirt chijns jaerlijx aende gesworens binnen Tilborch te voldoen, datum xiiii februarij 1640 scabinij Gilse et Baerdwijck,

Dieselve, een stuck saijlants drie lopensaet xix roijen min een vierendeel roije, metten mate groot sijnde gelegen binnen die prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten inde Sterts Hoeve, aldaer tuschen erffenisse Adriaen Somers deen sijde, ende tuschen erffenisse de weduwe metten kijnderen Peter Anthonius Cornelis Wouters dander sijde, streckende vandie erffenisse Peter Corneliss Meuss, totte gemeijne strate ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden hebben wettelijk etc.) Cornelissen sone wijlen Jan Janssen vande Merenberch met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra,
vuijtgenomen den voetpat te moeten gedogen naer oude gewoonte

Dieselve, een stuck erven tot saijlant ende heijde liggende geheijten de Gouberch?, twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen die prochie van Tilborch ter plaetsche inde Sterts Hoeve, aldaer tuschen erve Jan Cornelis Meuss deen sijde, ende tuschen de gemeijnt dander sijde, streckende vandie erffenisse de weduwe Gerits Herman Janss totter gemeijnt aldaer ut dicebant legitime etc. (zoals zij zeiden hebben wettelijk etc.) Cornelissen sone wijlen Cornelis Cornelis de Beer met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832