Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-30v

Jan sone wijlen Willem Jan Danielss, met Gerit Sijmon Geritss, sijnde metten heer geordonneerde momboir ende toesiender over de vier onmondige kijnderen wijlen Anthonis Willem Jan Danielss, tsevenste gedeelte in een huijs geheijten het huijs mette schuer ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende een halff lopensaet ofte daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aende Hasselt, aldaer tuschen seeker straetken geheijten de Hoeckstraet deen sijde, ende tuschen erffenisse Daniel Willem Jan Danielss dander sijde ende oock deen eijnde, hodende metten anderen eijnde opde gemeijne strate, alsoo sij seijden, hebben sij wettelijck ende erffelijck overgegeven ende opgedragen, met consent vanden heere, ende advies vande naeste vrienden deser onmondigen, Daniel sone wijlen Willem Jan Danielss wiens dander ses sevenste paerten soo bij cope als successie sijn toecomende met affgaen etc. gelovende super se bona impuberum (op de goederen van de minderjarigen) dit overgeven etc. ende alle commer van hunnen t wegen etc. ende sal de vs. coper voor den sevenste paert, moeten voldoen, betalen, ende affdragen, soo aen Michiel Huijbert Soffaerts als aende H: Geest vanden Bosch tcapitael van iii xxx gulden tsamen metten interest van dien waermede dese huijsinge metten erve is belast, datum et scabinij ut supra (xiiii martij 1640, Gilse et Kievits).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832