Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-34v

Kennelijck sij eenen ijegelijcken, alsoo de twee onmondige kijnderen Sebastiaen Jan Denis Hendrick Wouterss die men noemt de Beer daer moeder aff was Anna dochter wijlen Jan Peter Goijart sijn voor een vierdepaert gerechticht in een stuck erve tot saijlant ende heije liggende voor een vierde paert vier lopensaet of daeromtrent begrijpende, gelegen alhier binnen Tilborch ter plaetsche geheijten aende Hasselt inde Sterthoeve aldaer tusschen erffenisse Cornelis Cornelis de Beer deen sijde ende tusschen de gemeijnt dander sijde, streckende vande erffenisse Joost Geritss de Beer totten erve Gerit Cornelis van Gorp, welck stuck .... gedeijlt worden, ende dat incomen tot proffijte vande voors. onmondige sjaerlijx van dit vierendeel weij noch soude bedragen, daeromme soo is dat voor ons schepenen onderschreven sijn gecomen ende gecompareert Denis Jan Denis Hendrick Wouterss, ende Jan Cornelis Wijtmans de Groot, sijnde tot dese alleenlijck geinstitueerde momboir ende toesiender de onmondige voors., dewelcke t voors. vierdepaert in voors. stuck erve wettelijck ende erffelijck hebben overgegeven ende opgedragen Willem sone Jan Peter Goijart oom deselve onmondigen, met ... etc. gelovende super se et bona jus puberum dit overgeven etc. ende alle commer vande onmondige kijnderen wegh etc. ende is te weten dat dese opdrachte geschiet met consent vande schouteth ende schepenen, overmits dese onmondige hebben te betalen capitael van xx gulden aen Gerit Marten Peter Vrancken, denwelcke dese penningen mosten geschote worden, mits welcke penningen voldoende de voors. comparanten bekennen vuijten name vande voors. onmondige ter saecke van dese opdrachte voldaen ende betaelt te sijn, te meer soo Peter van Gilse president alhier verclaert en stuck voor vierdepaert naer voorgaende ... niet meer ... te wesen als de somme van xxii gelijck voors. staet ende ... daervoor wel betaelt te sijn, datum et scabini ut supra ().Zoeken in website: De Hasselt voor 1832