Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-48r

Cornelis sone wijlen Cornelis Wouterss als man ende momboir Cornelia sijn huijsvrouwe dochtere wijlen Hendrick Janss van Dijck, tderdedeel onbedeijlt in een huijs, hoff, schuer metten gronde, ende erffenisse daer aen liggende, ende daer toe behoorende sesdalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen dese prochie van Tilborch ter plaetsche geheijten aen t'Creijven aldaer tusschen erffenisse Jan Joost Willemss de Beer met meer anderen deen sijde ende tusschen erffenisse Goijart Willem Janss Vermee dander sijde, streckende vander gemeijne Creijvensche strate, totte erffenisse Goijart Willems Veramelvoirt ut dicebat legitime etc. Adriaen sone wijlen Hendrick Janss van Dijck vs. sijnen swager, met affgaen etc. warandiam etc, ende dit vercopen etc. ende allen commer etc., vuijtgenomen dat de coper hiervuijt sal gelden voor een derde deel een oirt gewinchijns sjaerlijx aende geswoorens binnen Tilborch te betalen, ende alnoch tderde deel in iii ... sjaerlijx aen Leonis Sibbrechts tot Riel ende voorts alle gebuerlijcke rechten, mede te onderhouden naer oude gewoonte ende is te weten dat het woll getau metten anderen huijsraet dier tegenswoordich noch inden vs. huijse wert bevonden, mede voor een derde deel aenden vs. Adriaen mede sal toecomen dwelck mede in dese coop is begrepen, datum xxv maij 1640, scabinij Gilse et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832