Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-61r

Kennelijck sij eenen iegelijcken dat voor ons schepenen ondergeschreven inne propre personen sijn gecomen ende gecompareert, Adriaen ende Jan gebroederen sonen wijlen Peter Jacob Jan Sijmons daer moeder aff is Aleijt dochter wijlen Embrecht Meuss, ende Peter Adriaen Peter Danielss als man ende momboir Embrechtken sijne huijsvrouw oock dochter Peter Jacob Jan Sijmons vs., ende Aleijt vs., Maria oock dochter Peters ende Aleijt, sijnde naergelaten weduwe wijlen Cornelis Anthonis Hermanss, geassisteert met Wouter Anthonis Beris haere gecozen momboir in desen, Adriaen sone wijlen Cornelis Gijsberts als man ende momboir, Catarina weduwe wijlen Niclaes de sone Peter Jacob Jan Sijmons vs., met Peter Adriaens van Gilse, als sijnde tot dese alleenlijck geinstitueerde momboir ende toesiender over Maria ende Catarina onmondige kijnderen Niclaes vs., mitsgaders Gerit sone Adriaen Gerit Creijers, daer moeder aff was Catarina oock dochter wijlen Peter Jacob Jan vs., ende Jan sone Peter Cornelissen als man ende momboir Maria dochter sijne huijsvrouw dochter wijlen Adriaen Gerit Creijers, ende Catarina vs. voor hen selve ende dieselve alnoch instaende, ende hen sterck maeckende voor Embrecht hunnen broeder absent sijnde die welcke hebben bekent bekennen mits desen vande erffelijcke goeden op hun mits afflijvicheijt vanden voorgen. Peter Jacobs Jan Sijmons vervallen ende waer inne de voorgen. Aleijt haere tochte heeft affgegaen, eene erffdeijlinge aengegaen ende gemaeckt te hebben in vuegen ende manieren hier naer beschreven volgende,

Overmits de welcke soo sal de vs. Adriaen de sone Peter Jacob Jan Sijmons voor sijne portie hebben houden ende erffelijck besitten, eene schuer metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behoirende vierdalff lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gelegen is binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven, aldaer tuschen erffenisse Daniel Sebastiaen Daniels met sijne kijnderen, ende ... d een sijde, ende tuschen erffenisse de vs. kijnderen Niclaes Peter Jacobs, wesende de gerechte hellicht, hiertegens affgepaelt te worden, dander sijde, streckende vander erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth totter gemeijne Creijvensestraete, ende alnoch t vierendeel onbedeijlt in een stuck saijlants twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse vs., aldaer tuschen erffenisse de wedue metter kijnderen Peter Jan Peter Jan Sijmons d'een sijde, ende tuschen erffenisse Jan Willems van Buel dander sijde, streckende noordwaerts opde erve Cornelis Peter Jan Stevenssoon, alsoo sij seijden ende hebben die vs. andere condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Adriaen sone wijlen Peter Jacob Jan Sijmons ende Aleijdt voorgenoemde, met affgaen etc. gelovende onder t verbant van hunne personen, ende goeden ende die vs. momboir ende toesiender onder t verbant der onmondige goeden, hebbende ende vercrijgende, dit vertijen affgaen ende dese erffdeijlinge altijt vast ende stentich te houden, ende inde name, ende qualiteijt als voor te doen houden sonder ennich wederseggen, ende allen commer oft calangie daerop comende altemael aff te doen, sonder argelist, datum xxv november 1640, scabinij Gilse et Kievits,

Waertegens die vs. Jan den sone Peter Jacob Jan Sijmons voor sijne portie sal hebben houden, ende erffelijck besitten, een stuck erve tot weije liggende derdalff lopensaet, ofte daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven, aldaer tuschen erffenisse Michiel Jan Michiel Jan Denis Meijnaerts deen sijde, ende tuschen erffenisse Peter Cornelis Meus dander sijde, streckende vander gemeijne strate totter erffenisse Willem Jan Peters, ende alnoch een stuck saijlants geheijten de Cruijsacker drie lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie, ende plaetse vs., aldaer tuschen erffenisse des vs. Michiels deen sijde ende tuschen erffenisse Adriaen Gerit Huijben dander sijde, streckende vande erve Antonis Adriaen Somers, totter erffenisse der erffgenamen Jan Cornelis de Beer, alsoo sij seijden ende hebben de vs. andere condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Jannen sone wijlen Peter Jacob Jan Sijmons voorges. met affgaen etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. vuijtgenomen den waterlaet teijnden de weije lopende metten waterlaet beneffens de vs. acker aen het westeijnde te moeten onderhouden, ende gedogen naer ouder gewoonte, datum et scabinij ut supra,

Waertegens de vs. Peter Adriaen Peter Daniels inder qualiteijt voor sijne portie sal hebben houden, ende erffelijck besitten, een huijs geheijten douthuijs met den gerechte hellicht vande aenstede daeraen gelegen alhier binnen Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven aldaer tuschen erffenisse Gerit Huijbert Daniels deen sijde, ende tuschen erffenisse de vs. kijnderen Adriaen Gerit Creijers, wesende de gerechte hellicht hiertegens affgepaelt te worden, hem met dese deijlinge toegedeijlt dander sijde, streckende vander gemeijne strate totte erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt, ende is te weten dat den put tot dese gedeelt, mede sal gaen, ende dat de vs. kijnderen Adriaen Gerit Creijers denselven soo lange hij staet mede sullen mogen gebruijcken, ende dat aende suijdensijde vande vs. put soo verre thuijs streckt, sal moeten blijven liggen eenen wech halff ende halff, omme daerover tsamen te wegen, ende stegen ende voorts dander erffenisse dat deselve sal gaen halff ende halff elck de gerechte helft met conditie hierinne besproocken dat deen oft dander niet voirder sal mogen timmeren als de schuer ende thuijs tegenwoordich staende sijnde, omme alsoo malcanderen niet te engh omte beletten dat deen oft dander in ende vuijt sijne huijsinge sal cunnen geraecken ende comen, alnoch dat deselve voor sijne portie sal hebben houden, ende erffelijck besitten t vierendeel onbedeijlt in een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent groot sijnde, gelegen binnen de prochie ende plaetse vs., tuschen erffenisse de wedue metter kijnderen Peter Jan Peter Jan Sijmons deen sijde, ende tuschen erve Jan Willems van Buel dander sijde, streckende noirdwaerts op derve Cornelis Peter Jan Stevens, alsoo sij seijden, ende hebben die vs. andere condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Peteren sone wijlen Adriaen Peter Daniels vs. met affgaen etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra,

Waertegens de vs. Marie Peter Jacob Jan Sijmons voor haer portie sal hebben, houden, ende erffelijck besitten, een stuck erven tot wije liggende geheijten Dachterste Ven vier lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc., binnen de prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijten aen t Creijven, aldaer tuschen erffenisse der kijnderen Jan Cornelis de Beer deen sijde, ende tuschen erve Michiel Jan Michiel Meijnaerts dander sijde, streckende vandie gemeijne strate totter erve Jan Gerit Peter Maes Genen, alnoch een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie ende plaetse voors., aldaer tuschen erffenisse Adriaen Gerit Huijbert Daniels deen sijde, ende tuschen erve Daniel Bastiaens met sijne kijnderen dander sijde, streckende vander erffenisse Gerit Peter Marten Peter Vrancken totter gemeijne strate, alsoo sij seijden, ende hebben die vs. condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen, met affgaen etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra,

Waertegens de vs., kijnderen Niclaes de sone Peter Jacob Jan Sijmons voor hunne portie sullen hebben houden, ende erffelijck besitten, een huijs t Cleijn huijsken, mette gronde, ende erffenisse daeraen liggende, ende daertoe behoirende vierdalff lopensaet ofte daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als t selve gestaen, ende gelegen is, binnen de prochie van Tilborch ter plaetschen geheijten aen t Creijven, aldaer tuschen erve Adriaen Peter Jacob Jan Sijmons vs, wesende de gerechte helft hiertegens affgepaelt te worden deen sijde, ende tuschen derve Goijart Willem Janss Vermee dander sijde, streckende vander erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth, totter gemeijne strate, alnoch t vierendeel onbedeijlt in een stuck saijlants etc. binnen die prochie, ende plaetse vs. aldaer tuschen erffenisse de wedue metter kijnderen Peter Jan Peter Jan Sijmons deen sijde, ende tuschen erffenisse Jan Willems van Buel dander sijde, hodende metten anderen eijnde op derve Cornelis Peter Jan Stevens, alsoo sij seijden, ende hebben die vs. andere condividenten, hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van de twee onmondige kijnderen wijlen Niclaes de sone Peter Jacob Jan Sijmons voorgenoemd, met affgaen etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra,

Waertegens die vs. Gerit sone wijlen Adriaen Gerit Creijers, ende Jan sone Peter Cornelis Meuss inde vs. qualiteijt soo voor hen selve als mede inde name van Embrechten, hunnen broeder sullen hebben, houden, ende erffelijck besitten eende schuer, met de helft vande aenstede waeraff dander helft de voorgenoemde Peter Adriaen Peter Daniels is toegedeijlt, aldaer tuschen erffenisse des vs. Peter Adriaen Peter Daniels hier aff gepaelt te worden deen sijde, ende tuschen erffenisse Goijaert Willem Anthonis Adriaen Somers dander sijde, streckende vander erffenisse Gerit Willems Veramelvoirt totter gemeijne strate, alnoch t vierendeel onbedeijlt in een stuck saijlants van twee lopensaet of daeromtrent gelegen binnen de prochie ende plaetse vs. aldaer tuschen erve der wedue metter kijnderen Peter Jan Peter Jan Sijmons deen sijde, ende tuschen erffenisse Jan Willems van Buel dander sijde, alsoo sij seijden, ende hebben vs. andere condividenten hieroppe volcomentlijck vertegen ten behoeve van Geriden sone wijlen Adriaen Gerit Creijers, ende Jan sone Peter Cornelis Meuss vs. ten behoeve hunne selffs ende voorts ten behoeve van Embrechten hunne broeder, met affgaen etc. gelovende dit vertijen etc. ende allen commer etc. datum et scabinij ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832