Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1640-14-8003-70r

Gerit sone wijlen Adriaen Gerit Creijers, met Jan sone Peter Cornelis Meuss als man ende momboir van Maria sijne huijsvrouwe dochter Adriaen Gerit Creijers vs., twee derde gedeelte onbedeijlt in eene schuer mette gronde waerop dese schuer is staende, ende de plaetse totte strate toe, ses roijen of daeromtrent groot sijnde gelegen binnen de prochie van Tilborch, ter plaetsche geheijten aen t Creijven, aldaer tusschen erffenisse Peter Adriaen Peter Danielss deen sijne, ende tusschen erffenisse Anthonis Adriaen Somers dander sijde, streckende vander gemeijne strate totter erve deser vercopers, welck erve sal strecken totte ierste bomen rechts achter dese schuer toe, ende verder niet, ut dicebant, legitime etc. Embrecht sone wijlen Adriaen Gerit Creijers hunne broeder ende swager respective wiens t resterende derde part is toecomende met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum primo december 1640, scabinij Gilse et Kievits.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832