Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-136v

Peter sone wijlen Adriaen Peter Danielss als man ende momboir Embrechtken sijnre huijsvrouw dochtere wijlen Peter Jacob Jan Sijmons, twee derde ombedeijlt, in een stuck saijlant int geheel twee lopens oft daeromtrent groot sijnde gelegen binnen der parochie van Tilborch ter plaetschen genoemt aen t'Creijven, aldaer tusschen erffenisse der wedue metter kijnderen Peter Jan Peter Jan Sijmons deen sijde, ende tusschen erffenisse Jan Willemss van Buel dander sijde, streckende vande erffenisse Cornelis Peter Jan Stevens totter erffenisse des vs Jan Willems van Buel, ut dicebat legitime (zoals hij zeide, heeft wettelijk) etc. Embrechten sone wijlen Adriaen Geritss Creijer met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum et scabini ut supra (xxiii februarij 1641, Kievits et Geritss).Zoeken in website: De Hasselt voor 1832