Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-140v

Jan sone wijlen Hendrick Peter Verwers, nagelaten weduwaer Maria sijne huijsvrouw dochter wijlen Adriaen Stevens, voor soo veel sijn tochte ... Hendrick ende Elias gebroederen met Joachim Daniel Bastiaenss als man ende momboir Heilwich sijne huijsvrouwe gesuster kijnderen Jan ende Maria voors., ende deselve Jan Hendrick Peter Verwers noch vuijten name van Peterken sijne dochter waer voor hij hem is steck maeckende, een helft onbedeijlt in een stuck saijlants twee lopensaet oft daeromtrent begrijpende gelegen binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse Jan Jan Claess deen sijde ende tusschen seeckere pat aldaer dander sijde, streckende vande erffenisse Jan Gerits? Creijer? totter mestwech aldaer ut dicebat legitime etc. Jannen sone wijlen Jan Claess als man ende momboir Jenneken sijne huijsvrouwe dochter Jan Hendrick Verwers ende Maria voors. met affgaen etc. warandiam etc. ende dit overgeven etc. alle commer etc. ende sullen de voors. kijnderen de voors. Jan Hendrick Verwers dese eene helft van dit stuck erve mogh lossen tot ..... datum xvj martij 1641, scabini ... et Baerdwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832