Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-143v

Geritken dochtere wijlen Adriaen Gerit Vrancken naergelaten wedue Gerit Herman Janss geassisteert met Adriaen haren broeder als tot dese haere gecozen momboir voor soo veel haer tocht aengaet met Herman, Jan, ende Marie gebroeders ende gesusteren kijnderen wijlen Gerit Herman Janss ende Geritken voirs. de vs Maijcken oock met eenen momboir hiertoe vercozen als voor haer selve, ende de vs Adriaen .... samenderhant sterck maeckende voor Adriana oock dochtere wijlen Gerits ende Geritken voorgen. een stuck erven tot heije, weije, ende lant liggende twee lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen der prochie van Tilborch ter plaetschen genoemt teijnden de Hasselt, aldaer tuschen erffenisse Jan Cornelis Meuss deen sijde ende tuschen de gemeijnte deen sijde ende oock deen eijnde hodende metten anderen eijnde op erffenisse Cornelis Cornelis de Beer ut dicebant legitime (zoals zij zeiden, heeft wettelijk) etc. Peteren sone wijlen Jan Herman Corneliss van Heijst met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende allen commer etc. datum xxviii martij 1641 scabini Kievits et Bardwijck.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832