Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-149r

Wij Peter van Gilse ende Willem Gerit Geritss schepenen der heerlijckheijt van Tilborch ende Goirle hebben ons op huijden dato deses getransporteert in woonhuijse ende persoon van Jenneken Adriaen Gerits huijsvrouwe van Aert Cornelis Meuss, dewelcke naer voorgaende deliberatie, ende ... als van haer siele aen Godt almachtich ...., ende voorts de geheele hemelsche schare soo wanneer die vuijt hare lichaem scheijden sal, met consent ende ten overstaen van dieselve Aert hare man voor hare vuijterste wille ende testament begeert heeft, dat alle hare goeden soo haeffelijck als erffelijck sulle worden gedeijlt in twee deijlen deen helft te weten bij of door Willem Adriaen Gerits ende dander helft bij de twee kijnderen Sebastiaen Jan Denis bij hem verweckt vuijt wijlen Anna sijns Willems gewesene suster, deselve ... voor haer erffgenamen ..., met sulcken verstande ende met soodanige ... ende ..., dat of hij Willem voors. vuijt cracht van eenig testament of andersints de geheel erffelijcke goeden met vuijtsluijting deser twee kijnderen, wilde pretenderen, ende hij daertoe gerechticht mocht wesen, dat in alsulcke gevalle deselve twee kijnderen sullen hebben ende voor hen behouden alle de haeffelijcke goeden met hare testatrice legitime portie in d'erffelijcke goeden, ende soo ... hij Willem sulc niet doet, soo sullen alle de voors. goederen in twee gedeijlt worden als voors., item maeckt ende legateert sij testatrice aende Capelle vande Hasselt de somme van iij guldens eens terstonts naer haer afflijvicheijt vuijt hare ... goeden vuijtgereijckt te worden, verclaerde dit te wesen hare testament leste ende vuijterste wille, die sij begeert effect te sorteren, soo die alderbest sal comen ..., aldus gedaen ende gepasseert voor schepenen .... op huijden dato den derden aprilis 1641.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832