Menu

Akten Schepenbank Tilburg

Akte R-1641-14-8003-152r

Jan, Adriaen, ende Daniel gebroeders sone wijlen Bartholomeus Jan Hendricxss, daer moeder aff is Anna dochter wijlen Cornelis Gerit Danielss, Michiel Jan Michiel Meijnaerts als man ende momboir Engele sijne huijsvrouw ende Gerit Peter Marten Peter Vrancken als man ende momboir Heijlwich sijne huijsvrouw, gesusteren kijndere wijlen Bartholomeus ende Anna voors., een huijs, hoff, schuer, turffschop, boomgaert metten gronde ende erffenisse daeraen liggende ende daertoe behorende in saijlant ende weije, negen lopensaeten min een quartier of daeromtrent begrijpende nochtans alsoo groot ende cleijn als tselve gestaen, gelegen ende bepaelt is binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Hasselt, aldaer tusschen erffenisse dese vercopere deen sijde ende tusschen erffenisse Peter Huijbert Meuss dander sijde, streckende met beijde d'eijnde opde gemeijne straet, ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Laureijse sone wijlen Peter Janss van Doremael, met affgaen etc. gelovende super se et bona warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc., vuijtgenomen dat de coper hiervuijt sal gelden een halff mudde rogge sjaerlijx aen het clooster van Auwater omtrent sHertogenbosch, ende alnoch eene stuijver ... chijns sjaerlijx aende heere van Tilborch op Sint Stevens dach te betalen, ende voorts alle gebuerlijcke rechten te moeten onderhouden naer oude gewoonte datum et scabinij et supra (17 maij 1641, Gilse et Baerdwijck).

In de marge: Ontnadert door Adriaen Jan Adriaen van Beurden als man ende momboir Adriana sijne huijsvrouw dochter wijlen Cornelis Gerit Daniels, promittens et obligans etc. datum xv februarij 1642, scabini Gilse et Kievits.

Deselve, een stucxken tot weije liggende eendalff lopensaet of daeromtrent begrijpende nochtans etc. binnen de prochie van Tilborch ter plaetsche genoemt aende Stockhasselt, aldaer tusschen erffenisse Mr. Herman de Roij schouteth deen sijde ende tusschen erffenisse Marten Peter Cornelis Mutssarts dander sijde, ende oock deen eijnde, hodende metten andere eijnde op seecker steeghde aldaer, waerover dit stuck erve sal geweeght worden, ende welcke steeghde voor een derdepaert hiertoe is behorende, ut dicebant legitime et hereditarie vendiderunt et supportaverunt (zoals zij zeiden hebben wettelijk en erfelijk verkocht en overgegeven) Marie dochter wijlen Cornelis Gerit Daniels naegelaten weduwe Jan Jan Adriaens van Beurden, haer ter tochte ende hare wettige kijndere bij de voors. Jannen wettelijck verweckt met affgaen etc. warandiam etc. ende dit vercopen etc. ende alle commer etc. sonder argelist, datum et scabini ut supra.Zoeken in website: De Hasselt voor 1832